การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่ประกาศใช้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนของสำนักงบประมาณ กำหนดให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันทึกรายการในระบบ GFMIS โดยระบุรายละเอียดดังนี้

1. ปีบัญชี – การระบุปีบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พลางก่อน ขอให้ระบุปีบัญชีเป็น 2020
2. แหล่งของเงิน – ขอให้ระบุแหล่งของเงินเป็น 63XXXXX
3. รหัสงบประมาณ  

4. รหัสกิจกรรมหลัก