GFMIS Helpdesk ขยายเวลาทำการเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2563

GFMIS Helpdesk ขยายเวลาทำการเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการป […]

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) สำหรับเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และหน่วยงานอื่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในร […]

โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) สำหรับเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และหน่วยงานอื่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคล […]

โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) สำหรับเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และหน่วยงานอื่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคล […]

โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้กับเทศบาลในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธ […]

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live ของกรมบัญชีกลาง ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปี […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤษภาคม 2563 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (24 สิงหาคม 2563)

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนแล […]

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานใน […]

สอบถามปัญหาระหว่างการเสวนาหัวข้อ การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2032 2636

ส่วนราชการสามารถสอบถามปัญหาระหว่างการเสวนาหัวข้อ การปฏิ […]

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิ […]

โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้กับเทศบาลในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเ […]

โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) สำหรับเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และหน่วยงานอื่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติง […]

การประชุมทางไกลโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินก […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2563 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนแล […]

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2034 3335 สำหรับติดต่อ GFMIS Helpdesk เปิดทำการตามปกติ

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2034 3335 สำหรับติดต่อ GFMIS Helpdesk […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม 2563 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (22 มิถุนายน 2563)

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนแล […]

ขยายเวลาการโอนกลับงบประมาณเบิกแทนกัน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน)

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0414.3/ว60 ลงวันท […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (28 พฤษภาคม 2563)

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนแล […]

แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 2

          กรมบัญชีกลางขอแจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการ […]

ขยายเวลาการโอนกลับงบประมาณเบิกแทนกัน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน)

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0414.3/ว60 ลงวันท […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมกราคม 2563 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (15 เมษายน 2563)

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนแล […]

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างต่อเนื่องของส่วนราชการ ผ่านระบบ VPN

ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กำห […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนธันวาคม 2562 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (25 มีนาคม 2563)

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนแล […]

ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนมีนาคม 2563

ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำ […]

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพิ่มเติม กรณีมีปัญหาการดำเนินการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS)

ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กำห […]

การโอนกลับงบประมาณเบิกแทนกัน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน)

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0414.3/ว60 ลงวันท […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนเมษายน 2563 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนแล […]

เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรุณานำอุปกรณ์การเข้าใช้งานในระบบ GFMIS (GFMIS Smart Card หรือ GFMIS Token Key) ติดตัวพร้อมสำหรับปฏิบัติงาน
ข้อมูลการเบิกหักผลักส่งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563 เพื่อชดใช้งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สามารถตรวจสอบข้อม […]

ขยายเวลาการโอนกลับงบประมาณเบิกแทนกัน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน)

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0414.3/ว60 ลงวันท […]

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมา […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (25 กุมภาพันธ์ 2563)

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนแล […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนตุลาคม 2562 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (28 มกราคม 2563)

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนแล […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนกันยาน 2562 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (23 ธันวาคม 2562)

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 งวดเดือนกันยายน 2562...

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายกุลเศขร์ ลิมปิยากร ผู้อำนวยการกองระบบการคลังภาครัฐ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

แผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังร่วมกับกรมบัญชีกลาง ได้มีการพ […]

กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2562 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS

กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 งวดเดือนสิงหาคม 2562

การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน (ยกเว้น หน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 […]

การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 […]

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารผู้ใช้งาน