GFMIS กับกรมบัญชีกลาง หลังจากการย้ายที่ทำการใหม่ อยู่ในสถานะที่เหมือนเดิมหรือเป็นอย่างไร
 
   

โปรแกรม Driver GFMIS Token key

 
  Driver GFMIS Token key เวอร์ชั่น 6.0 (รองรับการต่ออายุ)
 Driver เวอร์ชั่น 6.0 สำหรับ Windows XP, Vista, Windows 7 (64 bit) (35.6 MB)  
 Driver เวอร์ชั่น 6.0 สำหรับ Windows XP, Vista, Windows 7 (32 bit) (26.2 MB)  
 Driver เวอร์ชั่น 6.0 สำหรับทุก Windows XP, Vista, Windows 7 (60.4 MB)  
 โปรแกรมตรวจสอบผลการติดตั้ง Driver เวอร์ชั่น 6.0
 โปรแกรมช่วย Support
 คู่มือการติดตั้ง Driver เวอร์ชั่น 6.0
 คู่มือการต่ออายุ GFMIS Token key และคู่มือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือ
 คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการติดตั้ง Driver v.6

 

กลุ่มงานบริการและประชาสัมพันธ์ สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์  02-298-6660