GFMIS กับกรมบัญชีกลาง หลังจากการย้ายที่ทำการใหม่ อยู่ในสถานะที่เหมือนเดิมหรือเป็นอย่างไร
 
   

โปรแกรม Driver GFMIS Token key

 
  Driver GFMIS Token key เวอร์ชั่น 7.0 (รองรับการต่ออายุ)
Driver เวอร์ชั่น 7.0 สำหรับ Windows 7 (32 bit) (26.1 MB) 
  Driver เวอร์ชั่น 7.0 สำหรับ Windows 7 (64 bit) (35.0 MB)  
 Driver เวอร์ชั่น 7.0 สำหรับ Windows XP (Service Pack3) (32 bit) (32.9 MB)
 Driver เวอร์ชั่น 7.0 สำหรับ Windows XP (Service Pack3) (64 bit) (49.4 MB) 
 โปรแกรมตรวจสอบผลการติดตั้ง Driver เวอร์ชั่น 7.0
 โปรแกรมช่วย Support
 คู่มือการติดตั้ง Driver เวอร์ชั่น 7.0
 คู่มือการต่ออายุ GFMIS Token key และคู่มือการเปลี่ยนชื่อผู้ถือ
 คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการติดตั้ง Driver v.6

 

กลุ่มงานบริการและประชาสัมพันธ์ สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์  02-298-6660