แบบฟอร์ม Excel loader สำหรับระบบรับและนำส่งรายได
ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Excel Loader สำหรับระบบรับและนำส่งรายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

         นส.01 – ใบจัดเก็บรายได้ (ตนเอง) เพื่อบันทึกรับรู้รายได้แผ่นดินและรายได้เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการตนเอง นส.02 – ใบนำส่งเงิน เพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินเข้าคลัง การนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ทั้งในส่วนของการนำส่งเงินของส่วนราชการตนเอง และรายการนำส่งเงินแทนส่วนราชการอื่น รวมถึงรายการการนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (ใช้สำหรับรายการที่นำฝากเงิน ก่อนวัน 1 มี.ค. 2551)

         นส.02-1 – ใบนำส่งเงิน (แบบผ่านรายการ) เพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง และเบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมาณ โดยจะเป็นการผ่านรายการเอกสาร เมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS (ใช้สำหรับรายการที่นำฝากเงิน หลังวัน 1 มี.ค. 2551)

         นส.02-2 – ใบนำส่งเงิน (แบบพักรายการ) เพื่อบันทึกรายการเกี่ยวกับการนำส่งรายได้แผ่นดินแทนกัน การนำส่งเงินนอกงบประมาณของตนเอง การนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น และนำส่งเบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ โดยจะเป็นการพักรายการเอกสาร เมื่อเข้าสู่ระบบ GFMIS (ใช้สำหรับรายการที่นำฝากเงิน หลังวัน 1 มี.ค. 2551)

          นส.03 – ใบจัดเก็บรายได้ (แทนกัน) เพื่อบันทึกรับรู้รายได้แผ่นดินและรายได้เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการอื่นที่ส่วนราชการตนจัดเก็บแทนส่วนราชการอื่น

             นส.01 – ใบจัดเก็บรายได้ (ตนเอง) 

            นส.02 – ใบนำส่งเงิน

            นส.02-1 – ใบนำส่งเงิน (แบบผ่านรายการ)

            นส.02-2 – ใบนำส่งเงิน (แบบพักรายการ)

            นส.03 – ใบจัดเก็บรายได้ (แทนกัน)