GFMIS
  HOT Links
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์
   โครงการฝึกอบรมระบบ SAP R/3 งบประมาณจังหวัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1
คุณกิตติมา นวลทวี ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง กล่าวเปิดการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมระบบ SAP R/3 งบประมาณจังหวัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2551
   การประชุมเพื่อการพัฒนาระบบ GFMIS Web On-Line
นายศุภชัย จงศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้ประชุมร่วมกับนาง อุไร ร่มโพธิหยก รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาระบบ GFMIS Web On-Line เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายทั่วประเทศใน ระบบ Web Service เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 18,279 ล้านบาท 75 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ GFMIS เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถบริหารการใช้จ่ายเงินเพื่อไปพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีนายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551


   การประชุมเพื่อเตรียมการระบบ GFMIS - PM (ระบบบริหารทรัพย์สินแผ่นดิน) กรมธนารักษ์

นายศุภชัย จงศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมร่วมกับ นางนิตยา สีดาพอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมจัดทำระบบ GFMIS - PM (ระบบบริหารทรัพย์สินแผ่นดิน) กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

   การประชุมการใช้ระบบ GFMIS - SOE ของ สคร.

นายศุภชัย จงศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมร่วมกับ นางจินดา เทพพัตรา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องการใช้ระบบ GFMIS - SOE ของ สคร. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

   กรมบัญชีกลาง สำนักงานจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ร่วมทดสอบระบบงบประมาณจังหวัด

กรมบัญชีกลาง สำนักงานจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ร่วมทดสอบระบบงบประมาณจังหวัด ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551

   การประชุมเพื่อเตรียมแผนปฎิบัติงาน GFMIS ปี 2552

นายศุภชัย จงศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมร่วมกับ นางอุไร ร่มโพธิหยก รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมแผนปฎิบัติงาน GFMIS ปี 2552 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

   กรมบัญชีกลางและกรมธนารักษ์ร่วมทำการทดสอบระบบ GFMIS Version 2 ก่อนนำระบบขึ้นใช้งานจริง

กรมบัญชีกลางและกรมธนารักษ์ร่วมทำการทดสอบระบบ GFMIS Version 2 ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ณ กรมบัญชีกลาง ก่อนนำระบบขึ้นใช้งานจริง

   กรมบัญชีกลางร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำการทดสอบระบบ GFMIS Version 2

กรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมทำการทดสอบระบบ GFMIS Version 2 ณ กรมบัญชีกลาง ในวันที่ 4 ตุลาคม 2551 ก่อนใช้งานจริง

   การประชุมการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาล

นางกิตติมา นวลทวี ผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาล โดยมีข้าราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 24 กันยายน 2551

   การประชุมงบจังหวัด (GFMIS)

นางอุไร ร่มโพธิหยก รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมงบจังหวัด (กระบวนการเบิกจ่ายเงิน กรณีงบประมาณจังหวัด GFMIS) โดยมีข้าราชการในกรมบัญชีกลาง และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 23 กันยายน 2551

   กรมบัญชีกลาง จัดประชุม VDO Conference ชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สำหรับคลังจังหวัด

กรมบัญชีกลางจัดประชุม VDO Conference ในวันที่ 12 กันยายน 2551 โดยมี นางอุไร ร่มโพธิ์หยก รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ให้กับคลังเขต คลังจังหวัดและเจ้าหน้าที่คลังจังหวัด ณ เขต 1 - 9

  กรมบัญชีกลางจัด โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2551 สำหรับผู้บริหาร

กรมบัญชีกลางจัด โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2551 สำหรับผู้บริหาร วันที่ 10 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง จำนวน 2 รุ่น

  การประชุมเรื่องระบบรับและนำเงินส่งคลังใน GFMIS แบบใหม่

นาง อุไร ร่มโพธิหยก รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเรื่อง ระบบรับและนำเงินส่งคลังใน GFMIS แบบใหม่ ร่วมกับผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม IT กรมบัญชีกลาง

  กรมบัญชีกลาง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS ของส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา

กรมบัญชีกลาง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS ของส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2551

  กรมบัญชีกลาง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS ของส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี และสุพรรณบุรี

กรมบัญชีกลาง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS ของส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี และสุพรรณบุรี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2551

  กรมบัญชีกลาง ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดฝึกอบรมระบบ SAP R/3 สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 3 รุ่น

คุณอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรงบประมาณบัญชี-การเงิน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2551 จำนวน 2 รุ่น และวันที่ 28 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2551 จำนวน 1 รุ่น

  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานในระบบ Excel Loader (ส่วนขยายหลังปรับปรุง TOR)” สำหรับส่วนราชการในส่วนกลาง

กรมบัญชีกลาง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานในระบบ Excel Loader (ส่วนขยายหลังปรับปรุง TOR)” สำหรับส่วนราชการในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 (อาคารใหม่) กรมบัญชีกลาง

  กรมบัญชีกลาง จัดประชุม VDO Conference ชี้แจงเจ้าหน้าที่คลังจังหวัด เขต 1-9

กรมบัญชีกลางจัดประชุม VDO Conference ในวันที่ 20 มิถุนายน 2551 โดยมี นางอุไร ร่มโพธิหยก รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่องเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในระบบ GFMIS ส่วนขยาย ให้กับเจ้าหน้าที่คลังจังหวัด เขต 1-9 ซึ่งการชี้แจงดังกล่าวจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังร่วมกับกรมบัญชีกลาง เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS ของส่วนราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังร่วมกับกรมบัญชีกลาง เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ GFMIS ของส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2551 ณ จังหวัดหนองคาย และอุดรธานี

โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมบัญชีกลาง ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์รอยัล จ. อุดรธานี
   โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมบัญชีกลาง ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์รอยัล จ. อุดรธานี

ผู้บริหารระดับสูงจากกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายศุภชัย จงศิริ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์รอยัล จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2551

  การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมระบบ
GFMIS - LG

นายศุภชัย จงศิริ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมร่วมกับกรมบัญชีกลาง ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมระบบ GFMIS - LG ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551

  กรมบัญชีกลาง จัดประชุม VDO Conference ชี้แจงเจ้าหน้าที่คลังจังหวัด เขต 3 และเขต 5

กรมบัญชีกลางจัดประชุม VDO Conference ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ชี้แจงเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดภายใน เขต 3 และเขต 5 เรื่อง เงินทดรองราชการในระบบ GFMIS Version 2 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ที่ปรับปรุงใหม่ในวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

  บรรยากาศการบรรยาย "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ SAP R/3 (ส่วนขยายหลังปรับปรุง TOR)"

นางพรกมล ประยูรสิน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกำกับและพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ SAP R/3(ส่วนขยายหลังการปรับปรุง TOR)" สำหรับส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องมิราเคิล แกนดฺ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ผู้บริหารกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมติดตามผลดำเนินการปรับปรุงระบบ GFMIS Version 2 เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 09-05-51
  กรมบัญชีกลางร่วมกับส่วนราชการทำการทดสอบระบบ GFMIS Version 2 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551

กรมบัญชีกลางร่วมกับกองทัพบก กองทัพเรือ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมทำการทดสอบระบบ GFMIS Version 2 ณ กรมบัญชีกลาง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551

ผู้บริหารกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมติดตามผลดำเนินการปรับปรุงระบบ GFMIS Version 2 เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 06-05-51
   ผู้บริหารกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมประชุมติดตามผลดำเนินการปรับปรุงระบบ GFMIS Version 2

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 ผู้บริหารกรมบัญชีกลางและสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังร่วมประชุม ณ ห้อง Monitor Room เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและติดตามผลดำเนินการปรับปรุงระบบ GFMIS Version 2 ซึ่งเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

กรมบัญชีกลางร่วมกับส่วนราชการทำการทดสอบระบบ GFMIS Version 2 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เผยแพร่โดย ยุทธ์ทวี ศทส.สป.กค เมื่อ 02-05-51
   กรมบัญชีกลางร่วมกับส่วนราชการทำการทดสอบระบบ GFMIS Version 2 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551

กรมบัญชีกลางร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแำพทย์ ร่วมทำการทดสอบระบบ GFMIS Version 2 ณ กรมบัญชีกลาง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2551

คณะกรรมการ ตรวจรับการดำเนินการปฎิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (O&M)/เผยแพร่โดย นาท ศทส.สป.กค เมื่อ 30-04-51
   คณะกรรมการตรวจรับการดำเนินการปฎิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (O&M)

คณะกรรมการ ตรวจรับการดำเนินการปฎิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (O&M) งวดแรก ที่ศูนย์ปฎิบัติการ GFMIS ณ กรมรมธนารักษ์และ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551

หลักสูตรการเรียกดูรายงานจากระบบตรวจสอบภายใน (AIS) /เผยแพร่โดย นาท ศทส.สป.กค เมื่อ 17-04-51
    “การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานในระบบ GFMIS ส่วนขยาย” รุ่นที่ 3

นางอรอนงค์ มณีกาญจน์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงเรื่อง “การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานในระบบ GFMIS ส่วนขยาย” รุ่นที่ 3 ให้แก่เจ้าหน้าที่ กองทุนหมุนเวียนในส่วนกลาง ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS วันที่ 17 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

หลักสูตรการเรียกดูรายงานจากระบบตรวจสอบภายใน (AIS) /เผยแพร่โดย นาท ศทส.สป.กค เมื่อ 17-04-51
    หลักสูตรการเรียกดูรายงานจากระบบตรวจ
สอบภายใน (AIS)

การอบรมหลักสูตรการเรียกดูรายงานจากระบบตรวจ สอบภายใน (AIS) ระหว่างวันที่ 17-18 และ 21 เมษายน 2551  ณ ห้องอบรม 104 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง

เยี่ยมชมศุนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่ของระบบ GFMIS /เผยแพร่โดย นาท ศทส.สป.กค เมื่อ 19-03-51
    การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานในระบบ GFMIS ส่วนขยาย รุ่นที่ 2

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจง
เรื่อง “การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานในระบบ GFMIS ส่วนขยาย” รุ่นที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

เยี่ยมชมศุนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่ของระบบ GFMIS /เผยแพร่โดย นาท ศทส.สป.กค เมื่อ 19-03-51
    เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่ของระบบ GFMIS
คณะผู้บริหารของกรมบัญชีกลางและกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์หลักแห่งใหม่ของระบบ GFMIS ที่ถนนพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2551
การอบรม GFMIS ประจำปี 2551 /เผยแพร่โดย นาท ศทส.สป.กค เมื่อ 17-03-51
    การอบรมการใช้งานในระบบงบประมาณ รุ่นที่ 2
การอบรมการใช้งานในระบบงบประมาณ รุ่นที่ 2 สำหรับTrainer  ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2551  ณ ห้องอบรม 104 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง
การอบรม GFMIS ประจำปี 2551 /เผยแพร่โดย นาท ศทส.สป.กค เมื่อ 11-03-51
    การอบรมการใช้งานในระบบงบประมาณ รุ่นที่ 1
การอบรมการใช้งานในระบบงบประมาณ รุ่นที่ 1 สำหรับTrainer  ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2551  ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง.
การอบรม GFMIS ประจำปี 2551 /เผยแพร่โดย Bew ศทส.สป.กค เมื่อ 10-03-51
   การอบรมหลักสูตรจัดซื้อ-จัดจ้าง
     หลักสูตรจัดซื้อ-จัดจ้าง สำหรับTrainer  วันที่ 10 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 1 ห้อง 104 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สป.กค.
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS แบบใหม่
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS แบบใหม่
นางอุไร ร่มโพธิหยก รองอธิบดี เป็นประธานการประชุมชี้แจงเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS แบบใหม่ ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
การอบรม GFMIS ประจำปี 2551 /เผยแพร่โดย นาท ศทส.สป.กค เมื่อ 04-03-51
  การอบรมหลักสูตร Excel Loader สำหรับ  
The Trainer
     หลักสูตร Excel Loader สำหรับ The Trainer ระหว่างวันที่ 4 - 7 มีนาคม 2551 ณ ห้องอบรม 104 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง
         
สัมมนาแผนงาน GFMIS ประจำปี 2551 /เผยแพร่โดย วิชชุดา ศทส.สป.กค เมื่อ 04-02-51
  สัมมนาแผนงาน GFMIS ประจำปี 2551
 นายศุภชัย จงศิริ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาแผนงาน GFMIS ประจำปี 2551 โดยจัดขึ้นร่วมกันของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก โซเวอเรน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2551
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS /เผยแพร่โดย VP ศทส.สป.กค เมื่อ 10-01-51
   คณะกรรมาธิการการคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ตามโครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS) กรมบัญชีกลาง
     นายศุภชัย จงศิริ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางอุไร ร่มโพธิหยก รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ต้อนรับนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการศึกษาดูงาน ตามโครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( GFMIS) กรมบัญชีกลาง วันที่ 18 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS /เผยแพร่โดย VP ศทส.สป.กค เมื่อ 10-01-51
   สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS
     สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ให้กับส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 8 มกราคม 2551 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวันชัย สุทธิวรชัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสัมมนา“1 ปี ของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS กระทรวง การคลัง” /เผยแพร่โดย วีรภัทร ศทส.สป.กค เมื่อ 27-11-50
   ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสัมมนา“1 ปี ของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS กระทรวง การคลัง”
     นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนา “1 ปี ของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่จัดตั้ง Help Desk ประจำกรมดีเด่น โดยมีนายศุภชัย จงศิริ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ร่วมการสัมมนา ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550
 วิดีทัศน์งานเปิดสัมมนา " 1 ปี ของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง "
คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้ออุปกรณ์ ฯ GFMIS /เผยแพร่โดย วีรภัทร ศทส.สป.กค เมื่อ 7-11-50
    คณะกรรมการตรวจรับการจัดซื้ออุปกรณ์ ฯ GFMIS
      นายวนา พรนราดล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและการให้บริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กค. พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ตรวจรับการจัดซื้ออุปกรณ์และทดสอบระบบ ความปลอดภัยบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (crypto token) ในโครงการ GFMIS ณ คลังจังหวัด นนทบุรี , สนง.คลัง เขต 1 พระนครศรีอยุธยา และ คลังจังหวัด ปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2550
ตรวจรับการดำเนินการปฎิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 15-10-50
    ตรวจรับการดำเนินการปฎิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS
      นางพิมพ์ใจ ทองดี ผอ.ศทส. สป.กค ประธานคณะกรรมตรวจรับฯ และคณะกรรมการ ตรวจรับการดำเนินการปฎิบัติงานและบำรุงรักษาระบบ GFMIS (O&M) ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ถ.ศรีอยุธยา และ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ถนนบางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550
การประชุมแผนการดำเนินงานและแผนการทดสอบระบบ GFMIS ส่วยขยาย /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 10-10-50
    การประชุมแผนการดำเนินงานและแผนการทดสอบระบบ GFMIS ส่วนขยาย
     นางอรอนงค์ มณีกาญจน์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินงานและแผนการทดสอบระบบ GFMIS ส่วนขยาย ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ ห้องประชุม1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550
การตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนขยาย GFMIS งวดที่ 2 /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 18-09-50
     การตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนขยาย GFMIS งวดที่ 2
   นางพิมพ์ใจ ทองดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กค ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่วนขยายระบบ GFMIS งวดที่ 2 และ ระบบ Web Excel Loder ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ถนน ศรีอยุธยา และ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550
กรมบัญชีกลางจัดประชุม Internal Helpdesk /เผยแพร่โดย วีรภัทร ศทส.สป.กค เมื่อ 18-09-50
   กรมบัญชีกลางจัดประชุม Internal Helpdesk
    กรมบัญชีกลางจัดประชุมเรื่อง การดำเนินงาน Internal Helpdesk เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานระบบ GFMIS ในวันที่ 13 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก Internal Helpdesk ประจำกรมดีเด่น ซึ่งจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณต่อไป
คณะกรรมการตรวจรับการซื้อ Software License ประกอบด้วย Security License และ SAP License ส่วนขยายระบบ GFMIS /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 03-09-50
 คณะกรรมการตรวจรับการซื้อ Software License ประกอบด้วย Security License และ SAP License ส่วนขยายระบบ GFMIS
     นางพิมพ์ใจ ทองดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับการซื้อ ฯ ตรวจการใช้งาน Security และ SAP License ในส่วนของผู้ใช้งานที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ GFMIS ตามสัญญาซื้อขาย ณ โรงพยาบาลราชวิถี และ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550
         
การอบรม SAP R/3 (Refresh) รุ่นที่ 8 /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 31-08-50
  การอบรม SAP R/3 (Refresh) รุ่นที่ 8
     กรมบัญชีกลางจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน SAP R/3 (Refresh) รุ่นที่ 8” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการต่างๆ ในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 14 -21 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 17 กรมบัญชีกลางเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้กับส่วนราชการ

         
อบรม ผู้ปฏิบัติงาน Excel Loader (Refresh) รุ่นที่ 1 /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 31-08-50
  อบรม ผู้ปฏิบัติงาน Excel Loader (Refresh)
      รุ่นที่ 1
     กรมบัญชีกลางจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน Excel Loader (Refresh) รุ่นที่ 1” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการต่างๆ ในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 21 -22 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ 7
         
อบรม ผู้ปฏิบัติงาน Excel Loader (Refresh) รุ่นที่ 2 /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 31-08-50
  อบรม ผู้ปฏิบัติงาน Excel Loader (Refresh)
      รุ่นที่ 2
     กรมบัญชีกลางจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน Excel Loader (Refresh) รุ่นที่ 1” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการต่างๆ ในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 21 -22 สิงหาคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ 7
         
การอบรม SAP R/3 (Refresh) รุ่นที่ 6 /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 31-08-50
  การตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนขยาย GFMIS
     นายศุภชัย  จงศิริ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง และ นางพิมพ์ใจ ทองดี  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กค  ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่วนขยายระบบ GFMIS  ตรวจรับการส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามสัญญาซื้อขาย ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก  เลขที่ 513 ถ.ศรีอยุธยา พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550
         
การอบรม SAP R/3 (Refresh) รุ่นที่ 6 /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 31-08-50
  การอบรม SAP R/3 (Refresh) รุ่นที่ 6
     กรมบัญชีกลางจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน SAP R/3 (Refresh) รุ่นที่ 6” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการต่างๆ ในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2550 ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบ GFMIS ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้กับส่วนราชการ

         
มอบรางวัลการออกแบบโลโก้ GFMIS /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 31-08-50
  มอบรางวัลการออกแบบโลโก้ GFMIS
นายศุภชัย จงศิริ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง และ นางพิมพ์ใจ ทองดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กค. มอบรางวัลการออกแบบโลโก้ GFMIS ให้ นายวีรภัทร พิมพ์ศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กค. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2550
         
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 31-08-50
  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง
    นางพิมพ์ใจ ทองดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.กค. ให้การต้อนรับ นายพหุล พูนธีระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัืท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมและรับฟังคำบรรยายระบบงาน GFMIS ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง วันที่ 24 กรกฏาคม 2550
วิทยากรตัวคูณในระบบ Excel Loader (Train The Trainer) /เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 31-08-50
  วิทยากรตัวคูณในระบบ Excel Loader (Train The Trainer)
     นางอุไร ร่มโพธิหยก ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรตัวคูณในระบบ Excel Loader (Train The Trainer)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องเพทาย โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

ที่มา: เว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)
วันที่ 4 กรกฏาคม 2550
/เผยแพร่โดย ศทส.สป.กค เมื่อ 31-08-50
  การอบรม SAP R/3 (Refresh) รุ่นที่ 1
      กรมบัญชีกลางจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน SAP R/3 (Refresh) รุ่นที่ 1” ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการต่างๆ ในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2550 ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบ GFMIS ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้กับส่วนราชการ สำหรับส่วนราชการในส่วนกลางที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ทางกรมบัญชีกลางจะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป
 ศูนย์ฝึกอบรม GFMIS แห่งใหม่ของสป.คลัง พร้อมให้บริการแล้ว

          สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจัดเตรียมศูนย์ฝึกอบรมใหม่สำหรับการฝึกปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2550 โดยศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่นี้ ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สูงถึง 48 คน ภายในประกอบด้วยเครื่อง GFMIS Terminal สำหรับฝึกอบรมจำนวน 24 เครื่อง พร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน
        ขณะนี้ ศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่พร้อมให้บริการแก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานในระบบ GFMIS แล้ว โดยจะเริ่มรองรับการจัดอบรมหลักสูตร Refresh Training รุ่นที่ 1 เป็นครั้งแรกในวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ที่จะถึงนี้ 


ประมวลภาพฝึกอบรม
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ (Helpdesk) ประจำกรมขนาดใหญ่”

            นางอรอนงค์ มณีกาญจน์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ (Helpdesk) ประจำกรมขนาดใหญ่” เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบ GFMIS ของส่วนราชการที่มี Helpdesk ภายในหน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2550 ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบ GFMIS (ห้องประชุม 4) ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง


ประมวลภาพฝึกอบรม
ที่มา: เว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) วันที่ 21 มิถุนายน 2550
  โครงการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ GFMIS (New User) รุ่นที่ 2

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน (New User) ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)” รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2550 ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบ GFMIS (ห้องประชุม 4) ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User) ที่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal เพิ่มเติม ได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    เพิ่มประสิทธิภาพระบบ GFMIS

 หน่วยงานระบบ GFMIS กระทรวงการคลัง ได้ทำการเพิ่มเครื่อง Server เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ GFMIS ระหว่างวันที่ 2-28 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเครื่อง Server ที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ GFMIS และสามารถรองรับการปฏิบัติงานของส่วนราชการได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป
 

ภาพเครื่อง server ใหม่


          

   โครงการฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ GFMIS (New User) รุ่นที่ 1

         โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงาน (New User) ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)” รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 พฤษภาคม 2550 ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบ GFMIS (ห้องประชุม 4) ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (New User) ที่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal เพิ่มเติม ได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       
       •   หลักสูตรการฝึกอบรม “ผู้ปฏิบัติงาน (New User) ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)” รุ่นที่ 1

ประมวลภาพการเข้ารับการฝึกอบรม

 


ที่มา: ภาพจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
(www.cgd.go.th)
นางอรอนงค์ มณีกาญจน์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากร (Trainer) ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)”

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากร (Trainer) ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-17 พฤษภาคม 2550 ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบ GFMIS (ห้องประชุม 4) ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมบัญชีกลาง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานระบบ GFMIS ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ

 
          ประมวลภาพการเข้ารับการฝึกอบรม

  ประชุมเตรียมความพร้อมโอนงาน GFMIS

 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง , นายศุภชัย จงศิริ ที่ปรึกษา ICT กระทรวงการคลัง และ นางอรอนงค์ มณีกาญจน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ตรวจเยี่ยมชมระบบ DATA Center ระบบ GFMIS ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เพื่อเตรียมความพร้อมโอนงาน GFMIS มายังกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2549

ข่าวประชาสัมพันธ

  Link Web
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง โทรศัพท์ 02-273-9525-6 โทรสาร 02-273-790 Best view: :1024x768 pixel: medium size