GFMIS
  HOT Links



 
  วัตถุประสงค์ ของระบบ GFMIS

วัตถุประสงค์หลักของระบบ GFMIS
         วัตถุประสงค์หลักของระบบ GFMIS คือ เพื่อออกแบบและจัดสร้างระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ  ทั้งในด้าน


              รายรับรายจ่าย
              เงินคงคลัง
              บัญชีการเงินตามเกณฑ์คงค้าง
              บัญชีทรัพย์สินถาวร
              บัญชีต้นทุน
              บัญชีบริหาร



         รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ การอนุมัติ การเบิกจ่าย การปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณ ที่เน้นการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแบบ Output – Outcome

เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านการเงินการคลังภาครัฐแบบ Matrix และ Online Real Time ตามโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม และพื้นที่จังหวัด โดยให้ทุกส่วนราชการเริ่มใช้งานระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ GFMIS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547








เกี่ยวกับ GFMIS วัตถุประสงค์
   ปฎิทินข่าว
  Link Web
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโทรศัพท์ 02-273-9525-6 โทรสาร 02-273-790 Best view: :1024x768 pixel: medium size