ระเบียบนโยบาย GFMIS
เดือนธันวาคม 2558
 

การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (30 ธ.ค. 2558)

 

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 ธ.ค. 2558)

  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (9 ธ.ค. 2558)
  เรื่องการใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งกค 0410.6/ว 239 (3 ธ.ค. 2558)
เดือนพฤศจิกายน 2558
 

แจ้งเปิดให้ใช้ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (26 พ.ย. 2558)

 

การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ข้อ 5.1.14 (กรณีภัยหนาว) (ว 144) (24 พ.ย. 2558)

 

การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น (ที่ นร ๐๗๒๐/ว.๒๑) (19 พ.ย. 2558)

 

การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (19 พ.ย. 2558)

  ว424 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล (16 พ.ย. 2558)
  การคืนเงินให้แก่ผู้รับบำนาญ UNDO (9 พ.ย. 2558)
เดือนตุลาคม 2558
 

โครงการประชุมชีแจงนโยบายการบัญชีภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ (28 ต.ค. 2558)

 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (27 ต.ค. 2558)

 

แนวทางการคำนวณต้นทุนของจังหวัด (19 ต.ค. 2558)

  แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินจากการซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและการรับหลักประกันการเสนอราคา (15 ต.ค. 2558)
  การแจ้งข้อมูลเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2558 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 397 ) (15 ต.ค. 2558)
  การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (15 ต.ค. 2558)
  วิธีรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย (13 ต.ค. 2558)
  วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงาน EIS สำหรับส่วนราชการระดับกรม (12 ต.ค. 2558)
เดือนกันยายน 2558
 

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหยุดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบ และเงินชดเชย ส่งให้ กบข. สำหรับข้าราชการ UNDO (21 ก.ย. 2558)

 

การรายงานสถานะเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ( ว 330 ) (18 ก.ย. 2558)

 

การปรับแผนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (17 ก.ย. 2558)

  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(11 ก.ย. 2558)
  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (11 ก.ย. 2558)
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 98 ) (4 ก.ย. 2558)
  การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (4 ก.ย. 2558)
     
เดือนสิงหาคม 2558
 

การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (21 ส.ค. 2558)

 

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)(14 ส.ค. 2558)

 

การส่งรายงานประจำเดือน (3 ส.ค. 2558)

     
เดือนกรกฏาคม 2558
 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (24 ก.ค. 2558)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (24 ก.ค. 2558)

 

การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน (24 ก.ค. 2558)

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ (21 ก.ค. 2558)

  ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานฯที่ยังไม่ก่อหนี้และเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 58 และส่งให้สำนักงบประมาณภายใน 21 ก.ค. 2558. 58 (20ก.ค. 2558)
  เร่งรัดการขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคา รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (15 ก.ค. 2558)
  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (15 ก.ค. 2558)
  การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (3 ก.ค. 2558)
     
เดือนมิถุนายน 2558
 

สิทธิการปรับปรุงแผนการยุบรวมใช้จ่ายเงิน (c0)(30 มิ.ย. 2558)

 

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สรุปกระทรวง/หน่วยงาน และรายการกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 (22 มิ.ย. 2558)

 

การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ( ว 54 )(17 มิ.ย. 2558)

 

การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและวิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้ระบบงานละเมิดและแพ่งสำหรับ IE 11 กค 4010.6/ว 32 () (8 มิ.ย. 2558)

 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางและเงินงบประมาณเหลือจ่าย ( ว 197 )(8 มิ.ย. 2558)

  มติ ครม. 2 มิย. 58 ขยายเวลาลงนาม งบปี 58 เป็นวันที่ 31 กค. 58 (ว 137)(4 มิ.ย. 2558)
     
เดือนพฤษภาคม 2558
 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ (22 พ.ค. 2558)

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (19 พ.ค. 2558)

 

การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขั้นกรรมาธิการ (18 พ.ค. 2558)

 

ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)( 7 พ.ค. 2558)

  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 41 ) ( 6 พ.ค. 2558)
     
เดือนเมษายน 2558
 


การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(30 เม.ย. 2558)

 

ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งานบัตรกำหนดสิทะการใช้ (GFMIS Smart Card) ของผุ้ตรวจสอบภายในระดับกรม (ประเภทสิทธิ Z) (8 เม.ย. 2558)

 

คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online) (3 เม.ย. 2558)

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหน่วยเบิกจ่ายแบบคราวละมากๆ (MASS) ( 1 เม.ย. 2558)

     
เดือนมีนาคม 2558
 

การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ว ๑๒)

 

การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (ว ๓๒) (27 มี.ค.2558)

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 23 )(27 มี.ค.2558)

  วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS (27 มี.ค.2558)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีในการนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (11 มี.ค.2558)
  การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (9 มี.ค.2558)
  การใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (9 มี.ค.2558)
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ ๓๐ มกราคม 2558 ( 13 ก.พ. 2558)

 

การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย(10 ก.พ. 2558)

 

แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน(9 ก.พ. 2558)

     
เดือนมกราคม 2558
 

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย(28 ม.ค. 2558)

 

การตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุน (19 ม.ค. 2558)

 

แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้รวจสอบภายใน ( 15 ม.ค. 2558)

 

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( 13 ม.ค. 2558)

 

ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก (แบบ มกศ. ๑-๕) (ว ๒๘)(9 ม.ค. 2558)

 

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ( 6 ม.ค 2558)

     
ระเบียบนโยบายย้อนหลัง ปี 2551|2552|2553|2554|2555|2556|2557