ระเบียบนโยบาย GFMIS
เดือนพฤษภาคม 2558
 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ (22 พ.ค. 2558)

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (19 พ.ค. 2558)

 

การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขั้นกรรมาธิการ (18 พ.ค. 2558)

 

ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)( 7 พ.ค. 2558)

  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 เหลือจ่ายกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 41 ) ( 6 พ.ค. 2558)
     
เดือนเมษายน 2558
 


การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(30 เม.ย. 2558)

 

ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งานบัตรกำหนดสิทะการใช้ (GFMIS Smart Card) ของผุ้ตรวจสอบภายในระดับกรม (ประเภทสิทธิ Z) (8 เม.ย. 2558)

 

คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online) (3 เม.ย. 2558)

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปยังหน่วยเบิกจ่ายแบบคราวละมากๆ (MASS) ( 1 เม.ย. 2558)

     
เดือนมีนาคม 2558
 

การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ว ๑๒)

 

การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (ว ๓๒) (27 มี.ค.2558)

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 23 )(27 มี.ค.2558)

  วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS (27 มี.ค.2558)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีในการนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (11 มี.ค.2558)
  การบันทึกรายการบัญชีในการใช้เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (9 มี.ค.2558)
  การใช้งานบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (9 มี.ค.2558)
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ ๓๐ มกราคม 2558 ( 13 ก.พ. 2558)

 

การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย(10 ก.พ. 2558)

 

แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน(9 ก.พ. 2558)

     
เดือนมกราคม 2558
 

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย(28 ม.ค. 2558)

 

การตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุน (19 ม.ค. 2558)

 

แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้รวจสอบภายใน ( 15 ม.ค. 2558)

 

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( 13 ม.ค. 2558)

 

ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก (แบบ มกศ. ๑-๕) (ว ๒๘)(9 ม.ค. 2558)

 

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ( 6 ม.ค 2558)

     
ระเบียบนโยบายย้อนหลัง ปี 2551|2552|2553|2554|2555|2556|2557