ระเบียบนโยบาย GFMIS
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ ๓๐ มกราคม 2558 ( 13 ก.พ. 2558)

 

การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย(10 ก.พ. 2558)

 

แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน(9 ก.พ. 2558)

     
เดือนมกราคม 2558
 

การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่าน GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่าย(28 ม.ค. 2558)

 

การตรวจสอบบัญชีสำหรับส่วนราชการในการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มของผู้รับบำนาญและทหารกองหนุน (19 ม.ค. 2558)

 

แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้รวจสอบภายใน ( 15 ม.ค. 2558)

 

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559( 13 ม.ค. 2558)

 

ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก (แบบ มกศ. ๑-๕) (ว ๒๘)(9 ม.ค. 2558)

 

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ( 6 ม.ค 2558)

     
ระเบียบนโยบายย้อนหลัง ปี 2551|2552|2553|2554|2555|2556|2557