ระเบียบนโยบาย GFMIS
เดือนธันวาคม 2557
 

การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน ( 23 ธ.ค. 2557)

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อนในระบบ GFMIS ( 17 ธ.ค. 2557)

 

ขอเชิญประชุมชี้แจงการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘(8 ธ.ค. 2557)

 

การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่เศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ว122 ( 8 ธ.ค. 2557)

     
เดือนพฤศจิกายน 2557
 

การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป( ว 370 ) (27 พ.ย.2557)

 

แนวทางการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (27 พ.ย.2557)

 

ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( 21 พ.ย. 2557)

 

แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน ( 18 พ.ย 2557)

 

ข้อคลาดเคลื่อนในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (13 พ.ย. 2557)

 

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘(ว13) ( 11 พ.ย. 2557)

     
เดือนตุลาคม 2557
 

การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 106 )( 27 ต.ค.2557)

 

แนวทางการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังของปีงบประมาณก่อน ( 17 ต.ค. 2557)

 

การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 299 )( 16 ต.ค. 2557)

 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(13 ต.ค. 2557)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน สามารถดาวน์โหลด(กค 0423.2/ว237)ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมบัญชีกลาง -> บัญชี ตรวจสอบภายใน เงินนอกงบประมาณ -> มาตรฐาน-คู่มือ-แนวปฏิบัติด้านการบัญชีภาครัฐ ( 13 ต.ค. 2557)

     
เดือนกันยายน 2557
 

ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online)( 26 ก.ย. 2557)

 

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online (ว261) ( 26 ก.ย. 2557)

 

วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน Web online (ว260) ( 26 ก.ย. 2557)

 

การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี ( ว 254 )( 24 ก.ย. 2557)

 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ผ่าน GFMIS Terminal ( 18 ก.ย. 2557)

 

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS ( ว 248 ) ( 17 ก.ย. 2557)

 

วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online ( 16 ก.ย. 2557)

 

การโอนเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในระบบ GFMIS( 11 ก.ย. 2557)

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ( ว 84 )( 8 ก.ย. 2557)

 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ว 85)( 8 ก.ย. 2557)

 

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ว 83)( 8 ก.ย. 2557)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบGFMIS( 8 ก.ย. 2557)

     
เดือนสิงหาคม 2557
 

มติ คสช. ๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ( 7 ส.ค. 2557)

 

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน ( ว 217 ) ( 21 ส.ค. 2557)

 

ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณมติ คสช. ๕ ส.ค.๕๗ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ( 22 ส.ค. 2557)

 

วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขายและ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับ ในระบบ GFMIS Web online ( 27 ส.ค. 2557)

 

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557( 27 ส.ค. 2557)

 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 77 ) ( 28 ส.ค. 2557)

 

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ( ว 78 )( 29 ส.ค. 2557)

 

การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ( 29 ส.ค. 2557)

     
เดือนกรกฏาคม 2557
 

การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(15 ก.ค. 2557)

 

การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557( 3 ก.ค.2557)

     
เดือนมิถุนาคม 2557
 

การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2557( 24 มิ.ย. 2557)

 

แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พ.ศ 2557 ( 12 มิ.ย. 2557)

 

การบันทึกเหตุผลการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 ในช่วง 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557 ) ( 10 มิ.ย. 2557)

 

แบบสอบถามการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ในระบบ GFMIS( 5 มิ.ย. 2557)

     
เดือนพฤษภาคม 2557
 

แนวทางปฏิบัติในการกำหนดโครงร่างรายงานในระบบปฏิบัติการ GFMIS (SAP R3) ( 30 เม.ย.2557)

 

กรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web report ในระบบ GFMIS( 30 เม.ย.2557)

 

แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( 29 เม.ย.2557)

     
เดือนเมษายน 2557
 

การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(ว80) ( 8 เม.ย.2557)

เดือนมีนาคม 2557
 

ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม) (31 มี.ค.2557)

 

คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS Web online (31 มี.ค.2557)

 

การขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปี (24 มี.ค.2557)

 

การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ( 21 มี.ค.2557)

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ว 21) (20 มี.ค.2557)

 

การเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (13 มี.ค.2557)

     
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
 

การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร (28 ก.พ.2557)

 

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(17 ก.พ.2557)

 

แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์(13 ก.พ.2557)

 

ผ่อนผันการส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากเหตุชุมนุมทางการเมือง(13 ก.พ.2557)

 

การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป(6 ก.พ.2557)

     
เดือนมกราคม 2557
 

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (29 ม.ค.2557)

 

การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ (24 ม.ค.2557)

 

การประมวลผลข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (13 ม.ค.2557)

     
เดือนธันวาคม 2556
 

การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน( 24 ธ.ค. 2556)

 

แนวแนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (13 ธ.ค. 2556)

 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ( ว 449 )(12 ธ.ค. 2556)

 

ผ่อนผันการปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานของส่วนราชการ(6 ธ.ค. 2556)

     
เดือนพฤศจิกายน 2556
 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (22 พ.ย. 2556)

 

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ในระบบ GFMIS (21 พ.ย. 2556)

 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (19 พ.ย. 2556)

 

การใช้รายงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบงบทดลองของส่วนราชการ(19 พ.ย. 2556)

 

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน(13 พ.ย. 2556)

 

การปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS (5 พ.ย. 2556)

     
เดือนตุลาคม 2556
 

แนวทางการยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (18 ต.ค. 2556)

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน (16 ต.ค. 2556)

 

การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (ว 373 ) (10 ต.ค. 2556)

 

การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (9 ต.ค. 2556)

     
เดือนกันยายน 2556
 

คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)(30 ก.ย.2556)

 

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินผ่าน GFMIS Web online(30 ก.ย.2556)

 

คู่มือการเรียกรายงานระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบปฏิบัติการ(30 ก.ย.2556)

 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ว 115)(30 ก.ย.2556)

 

หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ว 114)(27 ก.ย.2556)

 

คู่มือรายงานเงินรายได้แผ่นดินในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)(26 ก.ย.2556)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)(26 ก.ย.2556)

 

คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ(26 ก.ย.2556)

 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน(25 ก.ย.2556)

 

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2556 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS 2556(3 ก.ย.2556)

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง(2 ก.ย.2556)

 

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556(2 ก.ย.2556)

เดือนสิงหาคม 2556
 

ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ(26 ส.ค.2556)

 

การลบเอกสารพักในระบบGFMIS (21 ส.ค.2556)

 

ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (21 ส.ค.2556)

     
เดือนกรกฎาคม 2556
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเงินเหลือจ่ายโครงการระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ ในระบบ GFMIS(19 ก.ค.2556)

 

แนวทางการบันทึกบัญชีการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(16 ก.ค.2556)

 

ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556) (3 ก.ค.2556)

 

แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในระบบ GFMIS (2 ก.ค.2556)

     
เดือนมิถุนายน 2556
 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554(24 มิ.ย.2556)

 

การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ(24 มิ.ย.2556)

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(6 มิ.ย.2556)

 

ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556) (3 มิ.ย.2556)

 

ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (3 มิ.ย.2556)

     
เดือนมิถุนายน 2556
 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(6 มิ.ย.2556)

 

ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556) (3 มิ.ย.2556)

 

ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียนการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (3 มิ.ย.2556)

     
เดือนพฤษภาคม 2556
 

คำถาม-คำตอบน่ารู้ GFMIS(23 พ.ค.2556)

 

ขอความอนุเคราะห์ในการกรอแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการด้าน GFMIS ผ่าน Facebook และระบบ Click Quick(23 พ.ค.2556)

 

แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ(14 พ.ค.2556)

 

การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ(10 พ.ค.2556)

 

การแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อปรับปรุงบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย(10 พ.ค.2556)

 

แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี(10 พ.ค.2556)

 

การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล(3 พ.ค.2556)

     
เดือนเมษายน 2556
 

ซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556(30 เม.ย.2556)

 

การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก(10 เม.ย.2556)

     
เดือนมีนาคม 2556
  คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)(29 มี.ค.2556)
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(27 มี.ค.2556)
  แนวทางการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (25 มี.ค.2556)
 

แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย (7 มี.ค.2556)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS(6 มี.ค.2556)

     
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
 

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา) (28 ก.พ.2556)

 

การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP(22 ก.พ.2556)

 

แนวทางการควบคุมการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 (21 ก.พ.2556)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556(19 ก.พ.2556)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบGFMIS (18 ก.พ.2556)

 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS (14 ก.พ.2556)

 

การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบGFMIS (14 ก.พ.2556)

 

การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP (8 ก.พ.2556)

 

การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP(7 ก.พ.2556)

 

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสัญญาที่ต้องใช้เงินงบประมาณผูกพันข้ามปี และกรณีสัญญาที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี(6 ก.พ.2556)

เดือนมกราคม 2556
 

แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS (31 ม.ค.2556)

 

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (30 ม.ค.2556)

 

แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบGFMIS (28 ม.ค.2556)

 

การตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่าย (8 ม.ค.2556)

เดือนธันวาคม 2555
 

แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online (24 ธ.ค.2555)

 

การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน(21 ธ.ค.2555)

 

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (20 ธ.ค.2555)

 

แนวทางการบันทึกรายการบัญชีของทุนหมุนเวียนเข้าระบบ GFMIS Web Online(18 ธ.ค.2555)

 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน(17 ธ.ค.2555)

 

นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน(13 ธ.ค.2555)

เดือนตุลาคม 2555
 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบGFMIS (31 ต.ค.2555)

 

คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online(17 ต.ค.2555)

 

การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(17 ต.ค.2555)

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลงบทดลองสำหรับหน่วยงานอิสระ และองค์การมหาชน ผ่าน GFMIS Web Online(12 ต.ค.2555)

 

การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online(8 ต.ค.2555)

 

การยุบรวมสิทธิการอนุมัตินำส่ง (P3)(4 ต.ค.2555)

 

การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (1 ต.ค.2555)

เดือนกันยายน 2555
 

คู่มือการเรียกรายงานระบบงบประมาณในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)(25 ก.ย.2555)

 

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GPระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ (24 ก.ย.2555)

  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (19 ก.ย.2555)
  คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online (18 ก.ย.2555)
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังของทุนหมุนเวียนผ่าน GFMIS Web Online (18 ก.ย.2555)

  แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการ จากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน (18 ก.ย.2555)
  คู่มือการบันทึกรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online สำหรับหน่วยเบิกจ่ายระดับกรมที่ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal (14 ก.ย.2555)
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS (14 ก.ย.2555)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้างรอบ 30 กันยายน ผ่าน GFMIS Web Online (13 ก.ย.2555)
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ( 7 ก.ย.2555)
  การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ( 5 ก.ย.2555)
เดือนสิงหาคม 2555
  แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ(31 ส.ค.2555)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (31 ส.ค.2555)
  การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบGFMIS(28 ส.ค.2555)
  ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ (27 ส.ค.2555)
  แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS (23 ส.ค.2555)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online (21 ส.ค.2555)
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (10 ส.ค.2555)
  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (6 ส.ค.2555)
เดือนกรกฏาคม 2555
  คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS (30 ก.ค.2555)
  วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online (25 ก.ค.2555)
  การเริ่มใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 (19 ก.ค. 2555)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS (17 ก.ค. 2555)
  การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัล (11 ก.ค. 2555)
เดือนมิถุนายน 2555
  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในระบบ GFMIS (22 มิ.ย. 2555)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบใน GFMIS (18 มิ.ย.2555)
  การตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 ที่เหลือจ่าย (12 มิ.ย. 2555)
เดือนพฤษภาคม 2555
  การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ในงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด (29 พ.ค. 2555)
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS (29 พ.ค. 2555)
  การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554 เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ (24 พ.ค. 2555)
  ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card) (10 พ.ค. 2555)
  ชื่อและเลขบัญชีเงินฝากธนาคารในการชำระค่าบิการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (4 พ.ค. 2555)
เดือนเมษายน 2555
  การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ (27 เม.ย. 2555)
  การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก ให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง (26 เม.ย. 2555)
  การเรียกรายงานเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน (25 เม.ย. 2555)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงาน ผ่าน GFMIS Web Online (25 เม.ย. 2555)
เดือนมีนาคม 2555
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (8 มี.ค. 2555)
เดือนกุมภาพันธ์ 2555
  แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพือชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน (ว.77) (29 ก.พ. 2555)
    แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพือชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน (29 ก.พ. 2555)
    การสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบ GFMIS (29 ก.พ. 2555)
    ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปี (28 ก.พ. 2555)
    การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (27 ก.พ. 2555)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน (7 ก.พ. 2555)
เดือนมกราคม 2555
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน (31 ม.ค. 2555)
  การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (16 ม.ค. 2555)
  การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของหน่วยงานลักษณะพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (16 ม.ค. 2555)
  แนวทางการจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (16 ม.ค. 2555)
  การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (10 ม.ค. 2555)
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเงินส่งคืนและล้างลูกหนี้เงินยืมข้ามปีงบประมาณของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (10 ม.ค. 2555)
  ซ้อมความเข้าใจและผ่อนผันการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาสที่ 1 (10 ม.ค. 2555)
  โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง (วันพุธที่ 11 ม.ค.55) (5 ม.ค. 2555)
  โครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานการเงินระดับกระทรวง (วันอังคารที่10 ม.ค.55)(5 ม.ค. 2555)
ระเบียบนโยบายย้อนหลัง ปี 2551|2552|2553|2554