0700500000 กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500001 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500002 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500003 สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500004 กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500005 กองคลัง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500006 ฝ่ายพัสดุ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500007 กองแผนงาน กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500008 กองประมงต่างประเทศ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500009 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500010 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500011 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร กรมประมง
0700500013 ศูนย์วิจัยฯ คุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสุราษฎร์ธานี กรมประมง
0700500014 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสงขลา กรมประมง
0700500015 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ปทุมธานี
0700500016 ศุนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
0700500017 ศุนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์
0700500018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร
0700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี
0700500020 กองตรวจการประมง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500021 ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนบน ลำปาง
0700500022 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก
0700500023 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
0700500024 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์
0700500025 ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา
0700500026 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี
0700500027 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี
0700500028 ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กาฬสินธุ์
0700500029 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
0700500030 ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นครราชสีมา
0700500031 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร
0700500032 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์
0700500033 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี
0700500034 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี
0700500035 ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี
0700500036 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืด พัทลุง
0700500037 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา
0700500038 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
0700500039 ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันตก กาญจนบุรี
0700500040 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี
0700500041 ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยตอนใน สมุทรปราการ
0700500042 ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลฝั่งอันดามัน กระบี่
0700500043 ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบน ชุมพร
0700500044 ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนล่าง สงขลา
0700500045 ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระยอง
0700500046 หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะช้าง ตราด
0700500047 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500048 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500049 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี กรมประมง
0700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง กรมประมง
0700500051 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา กรมประมง
0700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร กรมประมง
0700500053 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง
0700500054 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี กรมประมง
0700500055 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช กรมประมง
0700500056 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา กรมประมง
0700500057 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส กรมประมง
0700500058 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล กรมประมง
0700500059 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ กรมประมง
0700500060 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา กรมประมง
0700500061 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งอันดามัน กรมประมง ภูเก็ต
0700500062 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม
0700500063 สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ชลบุรี
0700500064 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
0700500065 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร
0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี
0700500067 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง
0700500068 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง
0700500069 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500070 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน กรมประมง สมุทรปราการ
0700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมประมง ระยอง
0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง กรมประมง ชุมพร
0700500073 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน กรมประมง ภูเก็ต
0700500074 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง กรมประมง สงขลา
0700500075 สถานีประมงทะเล ระนอง กรมประมง
0700500076 สถานีประมงทะเล สตูล กรมประมง
0700500077 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500078 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ( อ.บางไทร) กรมประมง พระนครศรีอยุธยา
0700500079 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี กรมประมง
0700500080 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี
0700500081 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น กรมประมง
0700500082 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ กรมประมง
0700500083 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน
0700500084 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน
0700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง
0700500086 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย
0700500087 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน
0700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง กรมประมง
0700500089 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก กรมประมง
0700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นครราชสีมา กรมประมง
0700500091 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ
0700500092 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ กรมประมง
0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร
0700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยนาท กรมประมง
0700500095 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี
0700500096 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี กรมประมง
0700500097 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี
0700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง
0700500099 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี กรมประมง
0700500100 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสมุทรปราการ
0700500101 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี กรมประมง
0700500102 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนราธิวาส
0700500103 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา กรมประมง
0700500104 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง กรมประมง
0700500105 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร กรมประมง
0700500106 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์
0700500107 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก กรมประมง
0700500108 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุโขทัย
0700500109 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี กรมประมง
0700500110 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ กรมประมง
0700500111 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม กรมประมง
0700500112 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร กรมประมง
0700500113 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด กรมประมง
0700500114 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง กรมประมง
0700500115 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตราด
0700500116 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี กรมประมง
0700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสิงห์บุรี
0700500118 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร กรมประมง
0700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม
0700500120 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลา กรมประมง
0700500121 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา
0700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล
0700500123 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระแก้ว กรมประมง
0700500124 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี กรมประมง
0700500125 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษร์ธานี กรมประมง
0700500126 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช
0700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ กรมประมง
0700500128 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคาย กรมประมง
0700500129 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี กรมประมง
0700500130 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย
0700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี กรมประมง
0700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอำนาจเจริญ
0700500133 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์
0700500134 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร
0700500135 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดศรีสะเกษ
0700500136 สำนักงานประมงจังหวัด กรุงเทพฯ
0700500137 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
0700500138 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
0700500139 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
0700500140 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0700500141 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
0700500142 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
0700500143 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
0700500144 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
0700500145 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
0700500146 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
0700500147 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
0700500148 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
0700500149 สำนักงานประมงจังหวัดตราด
0700500150 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
0700500151 สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
0700500152 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
0700500153 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
0700500154 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
0700500155 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
0700500156 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
0700500157 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
0700500158 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
0700500159 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
0700500160 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
0700500161 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
0700500162 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
0700500163 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
0700500164 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
0700500165 สำนักงานประมงจังหวัดเลย
0700500166 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
0700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
0700500168 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
0700500169 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
0700500170 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
0700500171 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
0700500172 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
0700500173 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
0700500174 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
0700500175 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
0700500176 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
0700500177 สำนักงานประมงจังหวัดแพร
0700500178 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
0700500179 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
0700500180 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
0700500181 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0700500182 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
0700500183 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
0700500184 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
0700500185 สำนักงานประมงจังหวัดตาก
0700500186 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
0700500187 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
0700500188 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
0700500189 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
0700500190 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
0700500191 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
0700500192 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
0700500193 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
0700500194 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
0700500195 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
0700500196 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
0700500197 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0700500198 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
0700500199 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
0700500200 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
0700500201 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
0700500202 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0700500203 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
0700500204 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
0700500205 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
0700500206 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
0700500207 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
0700500208 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
0700500209 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
0700500210 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา
0700500211 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
0700500212 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง สงขลา
0700500213 สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง สงขลา
0700500214 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน กรมประมง จันทบุรี
0700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ กรมประมง นครศรีธรรมราช
0700500216 กองตรวจราชการ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500217 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปราจีนบุรี
0700500218 ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเล ปัตตานี
0700500219 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ
0700500220 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
0700500221 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระบี่
0700500222 ศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก
0700500223 กองกฎหมาย กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500224 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
0700500225 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500226 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500227 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500228 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500229 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500230 กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500230 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500231 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500232 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700599998 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง กรมประมง กรุงเทพฯ