0700500000 กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500001 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500002 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500003 สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500004 กองการเจ้าหน้าที่ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500005 กองคลัง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500006 ฝ่ายพัสดุ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500007 กองแผนงาน กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500008 กองประมงต่างประเทศ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500009 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500010 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500011 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500012 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร กรมประมง
0700500013 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี กรมประมง
0700500014 ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา กรมประมง
0700500015 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ปทุมธานี
0700500016 ศุนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์
0700500017 ศุนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์
0700500018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร
0700500019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี
0700500020 กองตรวจการประมง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500021 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง กรมประมง
0700500022 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนภูมิพล ตาก กรมประมง
0700500023 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ กรมประมง
0700500024 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ กรมประมง
0700500025 ศูนย์ป้องกันและปรามบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) กรมประมง
0700500026 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี กรมประมง
0700500027 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี กรมประมง
0700500028 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์ กรมประมง
0700500029 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น กรมประมง
0700500030 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
0700500031 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร กรมประมง
0700500032 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ กรมประมง
0700500033 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี กรมประมง
0700500034 หน่วยป้องกันและปราบปรามเประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี กรมประมง
0700500035 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) กรมประมง
0700500036 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพัทลุง กรมประมง
0700500037 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนบางลาง ยะลา กรมประมง
0700500038 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี กรมประมง
0700500039 ศูนย์ป้องกันและปรามบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) กรมประมง
0700500040 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ์ กาญจนบุรี กรมประมง
0700500041 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ กรมประมง
0700500042 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) กรมประมง
0700500043 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร กรมประมง
0700500044 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) กรมประมง
0700500045 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) กรมประมง
0700500046 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด กรมประมง
0700500047 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500048 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500049 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี กรมประมง
0700500050 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง กรมประมง
0700500051 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) กรมประมง
0700500052 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) กรมประมง
0700500053 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง
0700500054 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) กรมประมง
0700500055 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช กรมประมง
0700500056 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา กรมประมง
0700500057 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส กรมประมง
0700500058 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) กรมประมง
0700500059 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) กรมประมง
0700500060 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา กรมประมง
0700500061 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) กรมประมง
0700500062 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม กรมประมง
0700500063 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี กรมประมง
0700500064 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดตราด กรมประมง
0700500065 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร
0700500066 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี กรมประมง
0700500067 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง กรมประมง
0700500068 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง กรมประมง
0700500069 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500070 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กรมประมง
0700500071 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) กรมประมง
0700500072 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) กรมประมง
0700500073 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) กรมประมง
0700500074 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กรมประมง
0700500075 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง กรมประมง
0700500076 สถานีประมงทะเล สตูล กรมประมง
0700500077 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500078 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) กรมประมง
0700500079 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) กรมประมง
0700500080 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี กรมประมง
0700500081 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) กรมประมง
0700500082 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) กรมประมง
0700500083 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน กรมประมง
0700500084 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน กรมประมง
0700500085 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง
0700500086 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) กรมประมง
0700500087 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน กรมประมง
0700500088 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) กรมประมง
0700500089 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก กรมประมง
0700500090 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นครราชสีมา กรมประมง
0700500091 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ
0700500092 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) กรมประมง
0700500093 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร กรมประมง
0700500094 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) กรมประมง
0700500095 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี กรมประมง
0700500096 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี กรมประมง
0700500097 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี กรมประมง
0700500098 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง กรมประมง
0700500099 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) กรมประมง
0700500100 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ กรมประมง
0700500101 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี กรมประมง
0700500102 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส กรมประมง
0700500103 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) กรมประมง
0700500104 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง กรมประมง
0700500105 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) กรมประมง
0700500106 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ กรมประมง
0700500107 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก กรมประมง
0700500108 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย กรมประมง
0700500109 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี กรมประมง
0700500110 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ กรมประมง
0700500111 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม กรมประมง
0700500112 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) กรมประมง
0700500113 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด กรมประมง
0700500114 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง กรมประมง
0700500115 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตราด กรมประมง
0700500116 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี กรมประมง
0700500117 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี กรมประมง
0700500118 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร) กรมประมง
0700500119 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม กรมประมง
0700500120 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา) กรมประมง
0700500121 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา
0700500122 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล กรมประมง
0700500123 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว กรมประมง
0700500124 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี กรมประมง
0700500125 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) กรมประมง
0700500126 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช กรมประมง
0700500127 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ กรมประมง
0700500128 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย กรมประมง
0700500129 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) กรมประมง
0700500130 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย กรมประมง
0700500131 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) กรมประมง
0700500132 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ กรมประมง
0700500133 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ กรมประมง
0700500134 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร กรมประมง
0700500135 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ กรมประมง
0700500136 สำนักงานประมงจังหวัด กรุงเทพฯ
0700500137 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
0700500138 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
0700500139 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี
0700500140 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0700500141 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
0700500142 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
0700500143 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
0700500144 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
0700500145 สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
0700500146 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
0700500147 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
0700500148 สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
0700500149 สำนักงานประมงจังหวัดตราด
0700500150 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
0700500151 สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
0700500152 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
0700500153 สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
0700500154 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
0700500155 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
0700500156 สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
0700500157 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
0700500158 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
0700500159 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
0700500160 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
0700500161 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
0700500162 สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
0700500163 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
0700500164 สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
0700500165 สำนักงานประมงจังหวัดเลย
0700500166 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
0700500167 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
0700500168 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
0700500169 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
0700500170 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
0700500171 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
0700500172 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
0700500173 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
0700500174 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
0700500175 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
0700500176 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
0700500177 สำนักงานประมงจังหวัดแพร
0700500178 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
0700500179 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
0700500180 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย
0700500181 สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0700500182 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
0700500183 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
0700500184 สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
0700500185 สำนักงานประมงจังหวัดตาก
0700500186 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
0700500187 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
0700500188 สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
0700500189 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
0700500190 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
0700500191 สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี
0700500192 สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
0700500193 สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม
0700500194 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
0700500195 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
0700500196 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
0700500197 สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0700500198 สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
0700500199 สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
0700500200 สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
0700500201 สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
0700500202 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0700500203 สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
0700500204 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
0700500205 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
0700500206 สำนักงานประมงจังหวัดสตูล
0700500207 สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
0700500208 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
0700500209 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
0700500210 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา
0700500211 สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
0700500212 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) กรมประมง
0700500213 ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา กรมประมง
0700500214 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน กรมประมง จันทบุรี
0700500215 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ กรมประมง นครศรีธรรมราช
0700500216 กองตรวจราชการ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500217 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดปราจีนบุรี กรมประมง
0700500218 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กรมประมง
0700500219 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ
0700500220 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี กรมประมง
0700500221 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ปูป่า ทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระบี่
0700500222 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) กรมประมง
0700500223 กองกฎหมาย กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500224 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
0700500225 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500226 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500227 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500228 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500229 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500230 กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500230 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500231 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500232 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700500233 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ กรมประมง กรุงเทพฯ
0700599998 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง กรมประมง กรุงเทพฯ