1500800000 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800001 สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800002 กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800003 กองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800004 กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800005 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800006 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1500800007 กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1500800008 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800009 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1500800010 สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800011 กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1500800012 กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800013 กองกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800014 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800015 สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800016 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800017 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ
1500800018 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
1500800019 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
1500800020 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
1500800021 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1500800022 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
1500800023 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
1500800024 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
1500800025 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
1500800026 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
1500800027 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
1500800028 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
1500800029 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
1500800030 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด
1500800031 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
1500800032 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
1500800033 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
1500800034 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
1500800035 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
1500800036 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
1500800037 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
1500800038 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
1500800039 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
1500800040 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
1500800041 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
1500800042 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
1500800043 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
1500800044 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
1500800045 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
1500800046 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
1500800047 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
1500800048 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
1500800049 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
1500800050 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
1500800051 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
1500800052 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
1500800053 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
1500800054 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
1500800055 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบลำพูน
1500800056 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
1500800057 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
1500800058 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
1500800059 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน
1500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
1500800061 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
1500800062 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1500800063 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
1500800064 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
1500800065 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
1500800066 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก
1500800067 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
1500800068 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
1500800069 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
1500800070 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
1500800071 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
1500800072 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
1500800073 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
1500800074 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
1500800075 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
1500800076 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
1500800077 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
1500800078 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1500800079 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนคคศรีธรรมราช
1500800080 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
1500800081 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา
1500800082 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
1500800083 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1500800084 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง
1500800085 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
1500800086 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
1500800087 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
1500800088 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง
1500800089 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
1500800090 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
1500800091 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
1500800092 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
1500800093 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา
1500800094 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่ นครราชสีมา
1500800096 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอพล ขอนแก่น
1500800098 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
1500800099 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สอด ตาก
1500800105 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
1500899998 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพฯ