2500700000 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700001 สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700004 สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700005 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700010 กองการเงิน สง.ผบ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700017 กองการต่างประเทศ สง.ผบ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700023 กองกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700027 กองคดีอาญา กมส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700033 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700034 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700042 กองการสอบ บช.ศ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700047 กองทะเบียนพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700052 กองวินัย สง.ผบ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700056 กองสวัสดิการ สง.ผบ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700072 กองงบประมาณ สง.ผบ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700078 กองแผนอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700084 กองแผนกิจการพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700089 กองวิจัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700093 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สทส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700137 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700139 กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ สง.ก.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700142 กองอัตรากำลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700148 กองมาตรฐานวินัย สง.ก.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700151 กองอุทธรณ์ สง.ก.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700154 สำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700162 กองตรวจราชการ 1 จต. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700163 กองตรวจราชการ 2 จต. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700164 กองตรวจราชการ 3 จต. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700165 กองตรวจราชการ 4 จต. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700166 กองตรวจราชการ 5 จต. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700168 กองบังคับการอำนวยการ รพ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700173 โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700195 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รพ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700208 สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700215 โรงพยาบาลดารารัศมี รพ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชียงใหม่
2500700218 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700219 กองบังคับการอำนวยการ บช.ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700225 กองบังคับการทะเบียน บช.ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700229 กองบังคับการตำรวจทางหลวง บช.ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700238 กองบังคับการตำรวจน้ำ บช.ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมุทรปราการ
2500700242 กองกำกับการ 4 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมุทรปราการ
2500700243 กองกำกับการ 5 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชลบุรี
2500700244 กองกำกับการ 6 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุราษฎร์ธานี
2500700245 กองกำกับการ 7 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สงขลา
2500700246 กองกำกับการ 8 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภูเก็ต
2500700247 กองกำกับการ 11 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หนองคาย
2500700248 กองบังคับการปราบปราม บช.ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700256 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700261 กองบังคับการตำรวจรถไฟ บช.ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700266 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว บช.ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700270 กองบังคับการปราบปรามการฯ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บช.ก. กรุงเทพฯ
2500700276 กองบังคับการปราบปรามการฯ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ บช.ก. กรุงเทพฯ
2500700281 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700282 กองบังคับการอำนวยการ บช.ปส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700288 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 บช.ปส. สำนักงานตำรวจฯ กรุงเทพฯ
2500700295 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 บช.ปส. สำนักงานตำรวจฯ กรุงเทพฯ
2500700302 กองบังคับการสอบสวน บช.ปส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700309 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700310 กองบังคับการอำนวยการ บช.ตชด. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700316 กองบังคับการสนับสนุน บช.ตชด. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700322 กองบังคับการฝึกพิเศษ บช.ตชด. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700324 กองกำกับการ 1 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพชรบุรี
2500700325 กองกำกับการ 2 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉะเชิงเทรา
2500700326 กองกำกับการ 3 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อุบลราชธานี
2500700327 กองกำกับการ 4 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อุดรธานี
2500700328 กองกำกับการ 5 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชียงใหม่
2500700329 กองกำกับการ 6 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุโขทัย
2500700330 กองกำกับการ 7 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพชรบุรี
2500700331 กองกำกับการ 8 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
2500700332 กองกำกับการ 9 บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สงขลา
2500700333 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 บช.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ ปทุมธานี
2500700335 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ จันทบุรี
2500700336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ สระแก้ว
2500700337 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ กาญจนบุรี
2500700338 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ ประจวบฯ
2500700339 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 บช.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ ขอนแก่น
2500700341 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ สุรินทร์
2500700342 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ อุบลราชธานี
2500700343 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ สกลนคร
2500700344 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ อุดรธานี
2500700345 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 บช.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ เชียงใหม่
2500700347 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ พิษณุโลก
2500700348 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ พะเยา
2500700349 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ เชียงใหม่
2500700350 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตาก
2500700351 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 บช.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ สงขลา
2500700353 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชุมพร
2500700354 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 สำนักงานตำรวจฯ นครศรีธรรมราช
2500700355 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจฯ สงขลา
2500700356 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 บก.ตชด. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยะลา
2500700357 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพชรบุรี
2500700359 โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า รพ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700360 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700361 กองบังคับการอำนวยการ บช.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700367 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 บช.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700374 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 บช.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700386 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700387 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700388 กองบังคับการอำนวยการ สนว.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700400 กองพิสูจน์หลักฐานกลาง สพฐ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700409 กองวิทยาการ 1 สนว.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700412 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 (จว.ชลบุรี)
2500700413 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 (จว.นครปฐม)
2500700414 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 (จว.นครราชสีมา)
2500700416 วิทยาการเขต 21 วท.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครราชสีมา
2500700418 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 (จว.ขอนแก่น)
2500700419 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (จว.ลำปาง)
2500700421 วิทยาการเขต 31 วท.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำปาง
2500700422 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 (จว.พิษณุโลก)
2500700424 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 (จว.สงขลา)
2500700426 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (จว.สุราษฎร์ธานี)
2500700428 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 (จว.ยะลา)
2500700429 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700430 กองบังคับการอำนวยการ รร.นรต. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700431 กองบังคับการบริการการศึกษา รร.นรต. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700432 กองบังคับการวิชาการ รร.นรต. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700433 กองบังคับการปกครอง รร.นรต. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700434 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700436 กองบังคับการอำนวยการ สตม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700442 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 กรุงเทพฯ
2500700450 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 กรุงเทพฯ
2500700452 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
2500700453 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย
2500700454 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
2500700455 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
2500700457 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส
2500700458 กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700459 สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700460 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน กมส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700469 วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700473 กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700474 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สระบุรี
2500700475 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชลบุรีี
2500700476 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครราชสีมา
2500700477 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอนแก่น
2500700478 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลำปาง
2500700479 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครสวรรค์
2500700480 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700481 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุราษฎร์ธานี
2500700482 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยะลา
2500700483 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700484 กองบังคับการอำนวยการ บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700492 กองบังคับการตำรวจจราจร บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700500 กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700512 กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700526 กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700540 กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700551 กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700563 กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700574 กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700588 กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700602 กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700615 กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700622 ตำรวจภูธรภาค 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700623 กองบังคับการอำนวยการ ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700630 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700645 ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700647 ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700649 ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700651 ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700653 ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700655 ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700657 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700659 ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700661 ตำรวจภูธรภาค 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชลบุรี
2500700662 กองบังคับการอำนวยการ ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชลบุรี
2500700669 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700671 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700673 ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700675 ตำรวจภูธรจังหวัดตราด ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700677 ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700679 ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700681 ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700683 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700685 ตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครราชสีมา
2500700686 กองบังคับการอำนวยการ ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครราชสีมา
2500700693 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700695 สถานีตำรวจภูธรอำเภอบัวใหญ่ จว.นครราชสีมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700696 สถานีตำรวจภูธรอำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา
2500700697 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700699 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700701 ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700703 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700705 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700707 ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700709 สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูเขียว จว.ชัยภูมิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700710 ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700712 ตำรวจภูธรภาค 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอนแก่น
2500700720 ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700722 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700724 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล ขอนแก่น
2500700725 ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700727 ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700729 ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700731 ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700733 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700735 ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700737 ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700739 ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700741 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มุกดาหาร
2500700743 ตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชียงใหม่
2500700744 กองบังคับการอำนวยการ ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชียงใหม่
2500700751 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700753 สถานีตำรวจภูธรอำเภอฝาง จว.เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700754 ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700756 ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700758 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำปาง จว.ลำปาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700759 ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700761 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่ จว.แพร่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700762 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700764 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่าน จว.น่าน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700765 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700767 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700769 ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภ.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700771 สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สะเรียง จว.แม่ฮ่องสอน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700772 ตำรวจภูธรภาค 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิษณุโลก
2500700780 ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700782 ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700784 ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700786 ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700788 ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700790 สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด จว.ตาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700791 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700793 ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700795 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700797 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ภ.6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700799 ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700800 กองบังคับการอำนวยการ ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500700808 ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700810 ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700812 ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700814 ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700816 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700818 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700820 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700822 ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700824 ตำรวจภูธรภาค 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุราษฎร์ธานี
2500700825 กองบังคับการอำนวยการ ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุราษฎร์ธานี
2500700832 ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700834 สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700835 สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700836 ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700838 ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700840 สถานีตำรวจภูธรอำเภอตะกั่วป่า จว.พังงา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700841 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700843 ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700846 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700848 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700850 ตำรวจภูธรภาค 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สงขลา
2500700851 กองบังคับการอำนวยการ ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700858 ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700860 ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700862 ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700864 ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700866 ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700868 ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700870 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเบตง จว.ยะลา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700871 ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700874 วิทยาการเขต 11 วท. 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมธานี
2500700934 วิทยาการเขต 41 วท.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สงขลา
2500700936 ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา ภาคกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชลบุรี
2500700937 ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา ภาคกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชลบุรี
2500700938 ด่านตรวจคนเข้าเมืองสีชัง ภาคกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700939 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง
2500700940 ด่านตรวจคนเข้าเมืองแหลมงอบ ภาคกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตราด
2500700941 ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ ภาคกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตราด
2500700942 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
2500700943 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
2500700944 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
2500700945 ด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลย์มังสาหารฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อุบลราชธานี
2500700946 ด่านตรวจคนเข้าเมืองโขงเจียม ภาค ตอ.เฉียงเหนือ สำนักงานตำรวจฯ อุบลราชธานี
2500700947 ด่านตรวจคนเข้าเมืองเขมราฐ ภาค ตอ.เฉียงเหนือ สำนักงานตำรวจฯ อุบลราชธานี
2500700948 ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาบเชิง ภาค ตอ.เฉียงเหนือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุรินทร์
2500700949 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
2500700950 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม
2500700951 ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงคาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานตำรวจฯ เลย
2500700952 ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลย
2500700953 ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ภาคเหนือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700954 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน
2500700955 ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝาง ภาคเหนือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชียงใหม่
2500700956 ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700957 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
2500700958 ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอน ภาคเหนือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700959 ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สะเรียง ภาคเหนือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แม่ฮ่องสอน
2500700960 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง
2500700961 ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700962 ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย ภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุราษฎร์ธานี
2500700963 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
2500700964 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา
2500700965 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล
2500700966 ด่านตรวจคนเข้าเมืองกันตัง ภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรัง
2500700967 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่
2500700968 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
2500700969 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดยะลา
2500700970 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 1 จว.อยุธยา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700971 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 2 จว.ชลบุรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700972 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 7 จว.นครปฐม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700973 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 3 จว.นครราชสีมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700974 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร3 จว.อุบลราชธานี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700975 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 4 จว.ขอนแก่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700976 ศูนย์บริากรเทคนิคสื่อสาร 5 จว.เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700978 ศูนย์บริากรเทคนิคสื่อสาร 6 จว.นครสววรค์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700979 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 8 จว.สุราษฎร์ธานี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700980 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 8 นครศรีธรรมราช สำนักงานตำรวจฯ
2500700981 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 9 จว.สงขลา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500700982 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2500700983 สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700986 กองบินตำรวจ สง.ผบ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700987 กองพลาธิการและสรรพาวุธ สง.ผบ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500700996 กองยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701005 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการฯ สำนักงานตำรวจฯ กรุงเทพฯ
2500701421 กองกำกับการ 9 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรัง
2500701422 กองกำกับการ 10 บก.รน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มุกดาหาร
2500701430 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็กฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701439 กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701449 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 บช.ป สำนักงานตำรวจฯ กรุงเทพฯ
2500701458 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 บช.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701464 กองสารนิเทศ สง.ผบ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701472 ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว บช.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701476 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สตม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701483 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701485 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 นครราชสีมา
2500701487 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
2500701488 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 เชียงใหม่
2500701492 ด่านตรวจคนเข้าเมืองบูเก๊ะตา ภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นราธิวาส
2500701495 ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนา บก.กฝ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพชรบุรี
2500701501 สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701504 กองคดีปกครองและคดีแพ่ง กมส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701508 กองบังคับการอำนวยการ จต. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701519 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สนว.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701520 สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701530 ฝ่ายการสื่อสาร 4 กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครราชสีมา
2500701531 กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701539 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701589 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701591 ฝ่ายการสื่อสาร 5 กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิษณุโลก
2500701592 ฝ่ายการสื่อสาร 5 กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพชรบุรี
2500701597 กองตำรวจสื่อสาร สทส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701598 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สทส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701599 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร2จว.จันทบุรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500701601 ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร9จว.ยะลา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500701602 ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยะลา
2500701603 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 สงขลา
2500701604 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
2500701605 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สมุทรปราการ
2500701606 ฝ.อำนวยการ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานแห่งชาติ สตม. สมุทรปราการ
2500701607 ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพ สตม. กรุงเทพฯ
2500701608 ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สตม. สมุทรปราการ
2500701609 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
2500701610 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ บช.ก. กรุงเทพฯ
2500701611 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดฯ การคุ้มครองผู้บริโภค บช.ก. กรุงเทพฯ
2500701612 กองบังคับการอำนวย ศชต. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยะลา
2500701614 สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701615 กองบังคับการอำนวยการ สกบ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701616 กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701617 กองสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701618 สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701619 สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701620 กองบัญชี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701621 กองตรวจราชการ 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701622 กองตรวจราชการ 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701623 กองตรวจราชการ 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701624 กองตรวจราชการ 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701625 กองตรวจราชการ 10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701626 กองตรวจสอบภายใน 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701627 กองตรวจสอบภายใน 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701628 กองตรวจสอบภายใน 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701629 กองบังคับการอำนวยการถวายความปลอดภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701630 ส่วนปฏิบัติการนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701631 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมฯ กรุงเทพฯ
2500701632 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701633 กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701635 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500701636 สำนักเลขานุการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500701637 สำนักสภาการศึกษาและส่งเสริมกิจการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500701638 ศูนย์ฝึกตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500701639 คณะตำรวจศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500701640 คณะนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500701641 คณะสังคมศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500701642 ศูนย์บริการทางการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500701643 กองบังคับการอำนวยการ บช.ศ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701644 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศฯให้เป็นไปตามกฎหมาย บช.ศ. กรุงเทพฯ
2500701645 กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701646 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน บช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701647 ศูนย์ฝึกอบรม ภ. 9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สงขลา
2500701648 ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภูเก็ต
2500701649 ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สงขลา
2500701650 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
2500701651 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด
2500701652 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
2500701653 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย
2500701654 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา
2500701655 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
2500701656 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2500701657 ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2500701658 ฝ่ายการสื่อสาร 3 กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชลบุรี
2500701659 ฝ่ายการสื่อสาร 6 กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจวบคีรีขันธ์
2500701660 ฝ่ายการสื่อสาร 7 กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สงขลา
2500701661 กองร้องทุกข์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701662 กองบังคับการอำนวยการ สทส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701663 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครปฐม
2500701664 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน บชน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701665 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ภ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701666 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ภ.2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชลบุรี
2500701667 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ภ.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครราชสีมา
2500701668 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ภ.4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอนแก่น
2500701671 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ภ.8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สุราษฎร์ธานี
2500701672 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ภ.9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สงขลา
2500701673 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ชลบุรี
2500701674 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมธานี
2500701675 ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา กรุงเทพฯ
2500701676 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิษณุโลก
2500701677 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 นครปฐม
2500701678 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชียงใหม่
2500701679 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 กรุงเทพฯ
2500701680 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 นครราชสีมา
2500701681 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 เชียงใหม่
2500701682 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
2500701683 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว
2500701684 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
2500701685 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
2500701686 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก
2500701688 ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่
2500701689 ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
2500701690 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 ขอนแก่น
2500701691 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 8 สุราษฎร์ธานี
2500701692 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยะลา
2500701693 กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด กรุงเทพฯ
2500701694 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร ภาค 3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นครราชสีมา
2500701695 สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศฯ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701696 ตำรวจภูธร ภาค 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภูเก็ต
2500701697 วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701698 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอนแก่น
2500701699 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2500701700 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2500701701 ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยะลา
2500799998 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ