Excel
   
ถาม : Excel Loader คืออะไร
ตอบ : Excel Loader คือโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการช่วยให้หน่วยงานราชการนำส่งข้อมูลการขอเบิก การนำส่งรายได้ และการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเข้าสู่ระบบ GFMIS โดยหน่วยราชการต้องบันทึกข้อมูลในไฟล์แบบฟอร์มที่ทางโครงการจัดทำขึ้นเท่านั้นก่อนที่จะนำส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวเข้าระบบที่ Terminal ของโครงการ
   
ถาม : ใครต้องใช้งาน Excel Loader บ้าง
ตอบ : ทุกหน่วยงานราชการที่จำเป็นจะต้องนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS สามารถใช้ระบบ Excel Loader ในการนำส่งข้อมูลได้ อย่างไรก็ตามอาจมีข้อจำกัดการใช้ระบบ Excel Loader ในบางกรณี ซึ่งในกรณีเหล่านั้นข้อมูลจำเป็นต้องบันทึกผ่านเครื่อง Terminal ของโครงการเท่านั้น
   
ถาม : จะขอรับแบบฟอร์ม Excel Loader ได้ที่ไหน ณ ปัจจุบันนี้
ตอบ : สำหรับหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับเครื่อง Terminal จากโครงการสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มได้ที่ http://gfmisloader โดยทำการ log in ด้วย User ID และPassword ของหน่วยเบิกจ่าย และคลิกขอรับแบบฟอร์ม หรือสำหรับทุกหน่วยงานที่มีเครื่อง Terminal สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://mygfmis สำหรับในส่วนราชการอื่นๆสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มได้ที่ http://gfmisreport.mygfmis.com ผ่านระบบ Internet ทั่วไป
   
ถาม : เคยได้รับแบบฟอร์ม Excel แล้วจำเป็นต้อง Down load ใหม่หรือไม่
ตอบ : เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบฟอร์มที่จะใช้งานจริงก่อนวันที่ 1ตุลาคม ทางโครงการจึงขอแนะนำให้หน่วยราชการที่ดาวน์โหลด หรือได้รับแบบฟอร์มก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่จากเวปไซด์ของโครงการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
   
ถาม : เราจะสามารถใช้งาน Excel Loader ได้อย่างไร
ตอบ : การใช้งาน Excel Loader เริ่มต้นที่การบันทึกข้อมูลในไฟล์แบบฟอร์ม แล้วทำการ Encrypt ไฟล์ก่อนที่จะนำไฟล์ดังกล่าวไปนำส่งเข้าสู่ระบบผ่านทางเครื่อง Terminal ของโครงการ
   
ถาม : การนำส่งข้อมูล Excel Loader ทำอย่างไร
ตอบ : การนำส่งข้อมูล Excel Loader สามารถปฏิบัติได้โดยทำการ เปิดเวปไซด์ http://gfmisloader ที่เครื่อง Terminal ของโครงการเท่านั้น จากนั้นให้ทำการ log in ด้วย User ID และPassword ของหน่วยเบิกจ่ายและคลิกขอนำส่งแบบฟอร์ม จากนั้นให้เลือกแบบฟอร์มข้อมูลที่ต้องการนำส่ง (แบบฟอร์มที่จะนำส่งได้จะต้องทำการ encrypt แล้วเท่านั้น)
   
ถาม : จะขอรับ User ID และ Password ในการ Log in Excel Loader ได้ที่ไหน
ตอบ : ทางกรมบัญชีกลางได้จัดทำ User ID และ Password ในการ log in สำหรับทุกหน่วยเบิกจ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยเบิกจ่ายที่อยู่ในส่วนกลางสามารถขอรับได้ที่กรมบัญชีกลาง สำหรับหน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาคสามารถขอรับได้ที่คลังจังหวัดที่หน่วยเบิกจ่ายสังกัด
   
ถาม : user ID และ Password เดิมที่ได้รับตอนการทำทดสอบยังใช้ได้หรือไม่
ตอบ : User ID และ Password เดิมไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นมา ท่านจำเป็นจะต้องใช้ User ID และ Password ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดเท่านั้น
   
ถาม : หน่วยงานสามารถนำส่งข้อมูล Excel Loader ได้ที่ไหน
ตอบ : สำหรับหน่วยเบิกจ่ายที่ได้รับเครื่อง Terminal สามารถนำส่งข้อมูลได้ที่เครื่อง Terminal ของโครงการ สำหรับหน่วยงานเบิกจ่ายในภูมิภาคที่ไม่ได้รับเครื่อง Terminal สามารถนำส่งแบบฟอร์มได้ที่เครื่อง Terminal ที่คลังจังหวัดที่หน่วยงานสังกัดอยู่ สำหรับหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่ายและจำเป็นจะต้องบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้นำฝากแบบฟอร์มข้อมูลให้หน่วยเบิกจ่ายต้นสังกัดเป็นผู้นำส่งข้อมูลเข้าระบบให้
   
ถาม : การทำ Encrypt ไฟล์คืออะไรและทำอย่างไร
ตอบ : การทำ Encrypt ไฟล์คือการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงและป้องกันการแก้ไขไฟล์โดยผู้ไม่มีสิทธิ โดยการทำ Encrypt ไฟล์จะต้องใส่ User ID และ Password และเมื่อทำการ Encrypt เรียบร้อยแล้ว ไฟล์ดังกล่าวจะไม่สามารถเปิดหรือแก้ไขได้อีก ท่านสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการทำ Encrypt ผ่านทางเครื่อง Terminal ได้ที่เวปไซด์ของโครงการ http://mygfmis หรือผ่านทาง Internet ที่เวปไซด์ของโครงการ http://gfmisreport.mygfmis.com
   
ถาม : จะขอรับ User ID และ Password ในการ Encrypt ได้ที่ไหน
ตอบ : ทางหน่วยงานได้จัดทำ User ID และ Password ในการทำ Encrypt สำหรับทุกหน่วยเบิกจ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยเบิกจ่ายที่อยู่ในส่วนกลางสามารถขอรับได้ที่กรมบัญชีกลาง สำหรับหน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาคสามารถขอรับได้ที่คลังจังหวัดที่หน่วยเบิกจ่ายสังกัด
   
ถาม : การติดตั้งโปรแกรม Pack Excel ทำอย่างไร
ตอบ : สำหรับการติดตั้งโปรแกรม Pack Excel บนเครื่องที่ไม่ใช่ Terminal ของโครงการฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Pack Excel และวิธีการติดตั้งผ่านทางเครื่อง Terminal ได้ที่เวปไซด์ของโครงการ http://gfmisreport.mygfmis.com โดยหากท่านที่เคยติดตั้งโปรแกรม Pack Excel ที่เป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ ท่านจำเป็นที่จะต้องการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมตัวเก่าออกก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมตัวใหม่ รายละเอียดขั้นตอนการยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งใหม่สามารถดาวน์โหลดจากเวปไซด์ของโครงการดังกล่าวเช่นกัน สำหรับการติดตั้งบน Terminal ของโครงการฯ ท่านจะได้รับ CD ที่มีโปรแกรม Pack Excel หลังจากนั้นท่านจะต้องโทรเข้าที่ Helpdesk ของโครงการฯ (02-684-4444) และแจ้งว่าต้องการให้โครงการฯติดตั้งโปรแกรมให้
   
ถาม : ไม่สามารถ login เข้า Web Loader (http://gfmisloader) ได้
ตอบ : หากท่าน login เข้า Web Loader ไม่ได้ให้ตรวจสอบว่า User ID และ Password ที่ท่านมีเป็นชุดใหม่ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางหรือ คลังจังหวัดหรือไม่ ถ้าใช้ชุดใหม่แล้วยัง login ไม่ได้ ให้แจ้ง Helpdesk ของโครงการ (02-684-4444)
   
ถาม : เงินนอกงบ ไม่ฝากคลัง จะต้องบันทึกใน excel loader ด้วยหรือไม่
ตอบ : ต้องบันทึก โดยใช้แบบฟอร์ม บช.01
   
ถาม : ส่ง Excel form ที่ Web Excel loader แล้วเกิดข้อผิดพลาดว่า "Internal File Error"
ตอบ : เกิดจากใช้ Excel form version เก่า ให้ไป download version ล่าสุดที่
• กรณีใช้เครื่อง SAP terminal ให้เข้าไปที่ http://gfmisloader
• กรณีไม่มีเครื่อง SAP terminal ให้ต่ออินเตอร์เนทและเข้าไปที่ http://gfmisreport.mygfmis.com
   
ถาม : ส่ง Excel form ที่ Web Excel loader แล้วเกิดข้อผิดพลาดว่า "Invalid File type"
ตอบ : เกิดจากไม่ได้ encrypt Excel form ให้ไปทำการ encrypt ด้วย "PackExcel" ก่อนแล้วจึงทำการส่งผ่าน http://gfmisloader
   
ถาม นำส่งแบบฟอร์ม นส.01และนส.02 แล้วขึ้น error ว่า " กรุณาบันทึกเฉพาะบัญชีที่เกี่ยวข้องและแหล่งของเงินที่ถูกต้อง"
ตอบ ในกรณีที่ทำรายการเกี่ยวกับรายได้แผ่นดินนั้น แหล่งของเงิน 4819000ใช้ไม่ได้ ต้องเลือกใช้ตัวอื่นที่เหมาะสมดังนี้
  1. 4819100 งบภาษีอากร
2. 4819200งบจากการขายสิ่งของและบริการ
3. 4819300งบรัฐพาณิชย์
4. 4819400งบรายได้อื่น
5. 4819500รายได้เงินกู้ในงบ
   
ถาม การจัดเก็บเงินงบประมาณกรณีที่มีการจัดเก็บแทนกัน เวลาจะนำส่งเงิน จะต้องทำอย่างไร
ตอบ เวลานำส่งเงินให้ใช้ pay in slip ของหน่วยงานที่เป็นผู้นำส่งเงิน การบันทึกรายการนำส่งเงินแทนกันนั้นให้หน่วยงานผู้นำส่งเงินเป็นผู้บันทึกรายการในระบบ การบันทึกผ่านทาง terminal GFMIS ท่านสามารถศึกษาได้จากคู่มือระบบรับและนำส่งรายได้เรื่องการจัดเก็บและนำส่งรายได้แทนส่วนราชการอื่น ในกรณี excel loader ท่านสามารถใช้แบบฟอร์ม นส02 ใบนำส่งเงิน ในการบันทึกรายการได้
   
ถาม นำส่ง ขบ.02 แล้ว เกิด error ว่ารหัสบัญชีของผู้ขายไม่มีในระบบ r/3
ตอบ นำส่ง ขบ.02 แล้ว เกิด error ว่ารหัสบัญชีของผู้ขายไม่มีในระบบ r/3
ตอบ: ระบบจะทำการค้นหารหัสผู้ขายจาก เลขประจำตัวผู้ขายกับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ผู้ใช้ระบุในแบบฟอร์ม Excel loader ซึ่งไม่ตรงกับที่ระบบ GFMIS เก็บค่าไว้ โดยมีแนวทางแก้ไขคือ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุว่าตรงกับที่สร้างข้อมูลหลักผู้ขายหรือไม่
   
ถาม นำส่งแล้วขึ้น Error ว่าเลขที่บัญชีธนาคาร ไม่มีในรหัสผู้ขาย A071100159
ตอบ ในเบื้องต้นให้ส่วนราชการส่งรายละเอียดชื่อ กรม, กระทรวง, เลขที่บัญชีเงินฝาก(ทั้งบัญชีเงินในและเงินนอก) ธนาคาร, สาขา และหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการทีติดปัญหาเรื่องเลขที่บัญชีธนาคารของรหัสผู้ขายกลุ่ม A พร้อมเบอร์ติดต่อกลับมาที่โครงการGFMIS เพื่อทำการสร้างข้อมูลเลขที่บัญชีให้กับรหัสผู้ขายดังกล่าวโดยเร่งด่วนก่อน จากนั้นส่วนราชการต้องยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของส่วนราชการไปที่กรมบัญชีกลาง ตามรายละเอียดที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ดำเนินการ ซึ่งโครงการจะประสานงานกับกรมบัญชีกลางในการปรับปรุงข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารของส่วนราชการต่อไป