เอกสารสำรองเงิน SC ที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากเอกสารสำรองเงิน SB สำหรับใช้ในกระบวนการเบิกแทน

        ขั้นตอนการปฎิบัติ
            คลิกที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

 

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
ข้อมูล ณ วันที่
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0102 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0104 23 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0105 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0107 23 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0108 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0112 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0119 5 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0121 5 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0203 30 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0204 30 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0206 30 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0302 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0402 14 ก.พ. 2551
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0504 30 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0602 23 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0604 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0702 18 ธ.ค. 2550 และ 13 ม.ค.2551
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0703 18 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0705 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0708 12 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0709 18 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0711 12 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0712 5 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0713 12 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0714 18 ธ.ค. 2550 และ 13 ม.ค.2551
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0718 5 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0806 12 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0807 23 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0902 13 ม.ค.2551
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0903 5 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0908 6 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0911 18 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 0912 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1102 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1302 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1303 18 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1304 13 ม.ค. 2551
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1306 18 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1307 13 ม.ค. 2551
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1308 18 ธ.ค. 2550 และ 13 ม.ค.2551
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1309 14 ก.พ. 2551
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1503 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1505 23 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1508 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1602 18 ธ.ค. 2550 และ 13 ม.ค.2551
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1603 13 ม.ค.2551
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1608 12 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1611 12 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1703 5 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1704 5 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1705 5 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1802 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1803 30 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1804 23 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1805 5 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1806 30 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1902 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 1904 5 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 2102 14 ก.พ. 2551
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 2103 19 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 2104 13 ม.ค.2551
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 2106 5 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 2107 18 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 2110 12 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 2208 5 พ.ย. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ 2511 14 ก.พ. 2551
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ A002 12 ธ.ค. 2550
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ A005 6 ธ.ค. 2550

 


Copyright 2004, GFMIS. All Rights Reserved.