คู่มือต่างๆ
 

คู่มือการบันทึกบัญชีสำหรับการปรับหมวดรายจ่าย (J7) สำหรับรายการที่ใช้รหัสงบประมาณ 2549 พ. (17 ม.ค. 2550)  
คู่มือการบันทึกรายการปรับปรุงของยอดงบประมาณติดลบที่รหัสงบประมาณ XXXXX99999999999
(17 ม.ค. 2550)  
คู่มือการบันทึกบัญชีล้างลูกหนี้เงินยืมที่ตั้งเบิกด้วยงบประมาณ 2549 พ.
(17 ม.ค. 2550)  
คู่มือการเรียกรายงานรหัสงบประมาณที่ติดลบ
 (17 ม.ค. 2550)  
คู่มือการใช้งานรายงานผลการโอนยอดเบิกจ่ายตามรหัสงบประมาณ 2549 พ. ไปยังรหัสงบประมาณ 2550
 (17 ม.ค. 2550)

การเรียกรายงาน ZFMA07-1 (ภาพรวมงบประมาณ ระดับหน่วยงบประมาณ) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA07-2 (รายงานผลการใช้จ่ายเทียบแผน) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA07-3 (รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA09 (รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบกลาง ระดับกรม) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA37 (การใช้จ่ายงบกลาง ระดับหน่วยงบประมาณ) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA38 (สถานะการใช้จ่ายกองทุน/ เงินทุน) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA46 (รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามค่ารหัสงบประมาณ) (24 ต.ค. 2549)
การเรียกรายงาน ZFMA47 (รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ) (24 ต.ค. 2549)
1. คู่มือการทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับส่วนราชการ (14 ก.ย. 2549)
2. คู่มือการเรียกรายงานสงป.ต่างๆ สำหรับส่วนราชการ (14 ก.ย. 2549)
3. คู่มือการวางแผนงบประมาณ แผน/ ผล การปฏิบัติงาน (14 ก.ย. 2549)
4. คู่มือการวางแผนงบประมาณ – แผน/ ผลการปฏิบัติงาน งบกลางผู้ว่า CEO (14 ก.ย. 2549)
5. การปรับแผน ทบทวนแผนสำหรับงบกลาง CEO ปี 2549 (14 ก.ย. 2549)
6. คู่มือการเรียกรายงานสงป.ต่างๆ สำหรับงบกลาง (14 ก.ย. 2549)
7. คู่มือการทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบกลาง ผู้ว่าฯ CEO (14 ก.ย. 2549)
8. คู่มือการเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ โดยสำนักงบประมาณ (14 ก.ย. 2549)
คู่มือการต่ออายุบัตร Smart card (Update Certificate) เวอร์ชัน 1.1 (14 ก.ย. 2549)
คู่มือการใช้งานการสร้างเป้าประสงค์ โครงการจังหวัดสำหรับตัวชี้วัด และการสร้างตัวชี้วัด (15 ส.ค. 2549)
การเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังจากคำสั่งงาน ZGL_RPT013 (3 ส.ค. 2549)
คู่มือวิธีการพิมพ์รายงาน สงป.301 และ สงป.302 (20 ก.ค. 2549)
คู่มือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสินทรัพย์ (20 ก.ค. 2549)
คู่มือการเรียกรายงานสรุปเอกสารสำรองเงินและสรุปการเบิกแทนกัน (สำหรับส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ) (14 ก.ค. 2549)
คู่มือการเบิกแทนกันแบบใหม่ (2 มิ.ย. 2549)
การเรียกรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS Terminal (2 มิ.ย. 2549)
การเรียกรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายผ่าน Web Report (2 มิ.ย. 2549)
คู่มือการสร้างชุดข้อมูลโครงการจังหวัดใหม่และการผูกรายการย่อยกับชุดข้อมูล (26 พ.ค. 2549)
คู่มือการเรียกรายงานงบการเงิน (4 เม.ย. 2549)
คู่มือการเรียกรายงาน MIS Web Report สำหรับผู้บริหารระดับจังหวัด (ปรับปรุงใหม่วันที่ 27 มีนาคม 2549) (31 มี.ค. 2549)
คู่มือการเรียกรายงาน MIS Web Report สำหรับผู้บริหารระดับกรม (ปรับปรุงใหม่วันที่ 27 มีนาคม 2549) (31 มี.ค. 2549)
คู่มือการสร้างรหัสโครงการจังหวัด รหัสงบประมาณ และตัวชี้วัดของงบกลางผู้ว่า CEO (22 มี.ค. 2549)
คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบกลางผู้ว่า CEO (21 มี.ค. 2549)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมทดสอบเน็ตเวิร์ค (27 ม.ค. 2549)
คู่มือการทำวางแผนงบประมาณ - แผน/ ผลการปฏิบัติงาน งบกลางผู้ว่า CEO (27 ม.ค. 2549)
คู่มือการปรับแผน/ ทบทวนแผน สำหรับงบกลาง CEO ปี 2549 (27 ม.ค. 2549)
คู่มือการเรียกรายงาน สงป. ต่างๆ สำหรับงบกลาง (27 ม.ค. 2549)
คู่มือการทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับส่วนราชการ (18 ม.ค. 2549)
คู่มือการวางแผนงบประมาณ แผน/ ผลการปฏิบัติงาน (18 ม.ค. 2549)
คู่มือการเรียกรายงาน สงป. ต่างๆ สำหรับส่วนราชการ (18 ม.ค. 2549)
คู่มือการผูกรหัสงบประมาณใหม่กับเซตของรายงานงบประมาณ (13 ม.ค. 2549)
คู่มือการสร้างข้อมูลหลักรหัสงบประมาณ (13 ม.ค. 2549)
คู่มือวิธีการบันทึกรายการในงวด 13 - 14 (ปรับปรุงใหม่วันที่ 1 ธันวาคม 2548) (1 ธ.ค. 2548)
ด่วนที่สุด การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายใน GFMIS (ฉบับปรับปรุง) (7 ก.ย. 2548)
คู่มือการใช้งานใหม่ "ZAP_RPT508 - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงิน (กรณีจ่ายตรง)" (สำหรับการใช้งานผ่านเครื่อง Terminal เท่านั้น) (18 ส.ค. 2548)
การเรียกรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังประจำสัปดาห์ ใน Web Report (10 ส.ค. 2548)
คู่มือการวางแผนการเบิกจ่ายประจำเดือนสิงหาคม ถึงธันวาคม 2548 ของการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2548 และเงินกันเหลื่อมปี 2545-2547 (8 ส.ค. 2548)
คู่มือการหักล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายในคราวเดียวกัน ของส่วนราชการ (4 ส.ค. 2548)
คู่มือเงินทดรองฯ กรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ผ่าน Excel Loader (26 ก.ค. 2548)
คู่มือการเบิกชดใช้เงินทดรองฯ กรณีฉุกเฉิน กรณีชดใช้ข้ามหน่วยงาน (26 ก.ค. 2548)
คู่มือการเรียกแสดงรายงานการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายผ่านทาง Web Vendor (สำหรับผู้ขายภายนอก) (19 ก.ค. 2548)
คู่มือการเรียกแสดงรายงานการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายผ่านทาง Web Report (สำหรับส่วนราชการ) (19 ก.ค. 2548)
คู่มือการจับคู่หักล้างรายการผู้ขาย (F-44) (12 ก.ค. 2548)
คู่มือการเรียกรายงาน MIS Web Report สำหรับผู้บริหารระดับกรม (12 ก.ค. 2548)
คู่มือการเรียกรายงาน MIS Web Report สำหรับผู้บริหารระดับจังหวัด (12 ก.ค. 2548)
คู่มือการปฏิบัติงาน Excel Loader แยกตามกระบวนงาน (27 ก.ค. 2548)

คู่มือการกลับรายการเอกสารจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ – สำหรับเครื่อง Terminal “เฉพาะรายการที่ไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายเท่านั้น” (27 มิ.ย. 2548)
คู่มือการบันทึกการแจ้งปัญหาการปฏิบัติงานระบบ GFMIS ผ่านระบบ Intranet Call log (กรณีบันทึกผ่านเครื่อง Terminal) (24 มิ.ย. 2548)
คู่มือรายงานติดตามสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (20 มิ.ย. 2548)
คู่มือการปรับปรุงยอดบัญชีเงินสดในมือ (16 มิ.ย. 2548)
การแก้ไขรายการขอเบิกที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย (เพิ่มเติมคู่มือการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ 1) (16 มิ.ย. 2548)
คู่มือรายงานงบประมาณ Web Report (1 มิ.ย. 2548)
คู่มือการปรับปรุงยอดบัญชีเงินสดในมือ (ปรับปรุงใหม่) (31 พ.ค. 2548)
คู่มือการกลับรายการเอกสารจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ - สำหรับเครื่อง Terminal (27 พ.ค. 2548)
คู่มือการกำหนดตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของเอกสารสำรองเงิน (การยกเลิกเอกสารสำรองเงิน) – สำหรับเครื่อง Terminal (25 พ.ค. 2548)
คู่มือการปรับปรุงยอดบัญชีเงินสดในมือ(25 พ.ค. 2548)
คู่มือการเรียกดูรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (ปรับปรุงใหม่) (13 พ.ค. 2548)
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคลังจังหวัด(ปรับปรุงใหม่วันที่ 21 เม.ย 2548่) (22 เม.ย. 2548)
คู่มือการโอนขายบิล ฉบับล่าสุด (21 เม.ย. 2548)
คู่มือการบันทึกรายการโอนเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดินสำหรับ Terminal (ฉบับใหม่ แก้ไขหน้า 5) (19 เม.ย. 2548)
คู่มือการบันทึกรายการโอนเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (บช.01, บช.03) - Excel Loader (19 เม.ย. 2548)
คู่มือระบบรับและนำส่งรายได้ฉบับสมบูรณ์ พร้อมกระบวนการบันทึกเช็คคืน (ปรับปรุงใหม่) – Terminal (11 เม.ย. 2548)
คู่มือระบบรับและนำส่งรายได้ฉบับล่าสุด – Excel Loader (11 เม.ย. 2548)
คู่มือของส่วนราชการในการเบิกหักผลักส่ง ปรับหมวดรายจ่าย เบิกล่วงล้ำข้ามหน่วยงาน (29 มี.ค. 2548)
คู่มือการเปลี่ยน Password สำหรับการ Encrypt (28 มี.ค. 2548)
คู่มือการสืบค้นข้อมูลใบกันเงิน (22 มี.ค. 2548)
คู่มือรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงิน (15 มี.ค. 2548)
คู่มือการเรียกดูรายงานการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายผ่านทาง Web Report (ปรับปรุงใหม่) (15 มี.ค. 2548)
คู่มือเงินทดรองราชการ-กรณีฉุกเฉิน (14 มี.ค. 2548)
คู่มือการบันทึกเบิกเกินส่งคืนเงินกันเหลื่อมปี (7 มี.ค. 2548)
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคลังจังหวัด (ปรับปรุงใหม่วันที่ 3 มี.ค. 48) (3 มี.ค. 2548)
คู่มือการบันทึกรายการโอนเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Terminal (กรณีเบิกผลักส่งจากเงินฝากคลัง
      เป็นรายได้แผ่นดิน)
(2 มี.ค. 2548)
คู่มือแสดงรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังผ่าน GFMIS Terminal (รายงานใหม่ล่าสุด) (2 มี.ค. 2548)
คู่มือการปฏิบัติงาน Excel Loader แยกตามกระบวนงาน (17 ก.พ. 2548)
คู่มือการปรับปรุง/แก้ไขรายการตั้งเบิก ที่หน่วยงานบันทึกผิด (ปรับปรุงใหม่) (11 ก.พ. 2548)
คู่มือแก้ไขข้อมูลหลักบัญชีเงินฝากคลังฉบับใหม่สำหรับคลังจังหวัด (11 ก.พ. 2548)
คู่มือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยกยอดการกันเงินเหลื่อมปีให้สามารถเบิกแทนกัน (9 ก.พ. 2548)

วิธีปฏิบัติในกรณีที่ส่วนราชการต้องการนำรายการเงินกันเหลื่อมปีมาให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน (9 ก.พ. 2548)
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายโดยใช้เงินจากแหล่งเงินกู้ (12 ม.ค. 2548)
คู่มือการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการ (12 ม.ค. 2548)
คู่มือการบันทึกร่างแผนปริมาณจำแนกตามกิจกรรมหลัก (12 ม.ค. 2548)
คู่มือการบันทึกร่างแผนผลผลิตตัวชี้วัด (12 ม.ค. 2548)
คู่มือการเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการปฏิบัติงาน และการตรึงแผนการใช้จ่ายของส่วนราชการ
     โดยสำนักงบประมาณ
(12 ม.ค. 2548)
คู่มือการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายสำหรับกรณีส่วนราชการมีการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนราชการอื่น (10 ม.ค. 2548)
คู่มือการเรียกรายงาน ZAP_RPT503 รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน (7 ม.ค. 2548)

คู่มือรายงานแสดงสถานะของเอกสารนำส่งเงิน (ZRP_STATUS) (7 ม.ค. 2548)
คู่มือการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของเอกสารใบกันเงินรวมทั้งเอกสารเบิกแทนกัน (7 ม.ค. 2548)

คู่มือ Excel Loader รายการบัญชีสำหรับเอกสารที่พักไว้ (9 ธ.ค. 2547)
คู่มือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณก่อนการจัดสรรงบประมาณ (8 ธ.ค. 2547)
คู่มือการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการ (8 ธ.ค. 2547)
คู่มือการใช้ Web Report (3 ธ.ค. 2547)
คู่มือ Excel Loader ถอนคืนรายได้ สำหรับแบบฟอร์ม ขบ.05 และ ขบ.06 (2 ธ.ค. 2547)
คู่มือสร้างคำขอจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) (1 ธ.ค. 2547)
 วิธีการใช้งาน GFMIS Webmail สำหรับส่วนราชการที่ไม่มีเครื่อง Terminal (29 พ.ย. 2547)
คู่มือและคำชี้แจงเรื่องข้อมูลยกยอดเงินกันเหลื่อมปี (26 พ.ย. 2547)    

คู่มือการใช้งานรายงานเพื่อผู้บริหารในระดับกรมและระดับจังหวัด (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (26 พ.ย. 2547)
คู่มือการใช้งานกระบวนงานเบิกแทนกันในระบบ GFMIS (24 พ.ย. 2547)
คู่มือการปรับปรุง/แก้ไขรายการรับและนำส่งรายได้ที่หน่วยงานบันทึกผิด (Update ณ วันที่ 17 พ.ย. 2547) (17 พ.ย. 2547)
คู่มือการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายผ่าน Excel Loader (21 ต.ค. 2547)
คู่มือการใช้งาน การเรียกพิมพ์รายงานเอกสารแนบฎีกา (19 ต.ค. 2547)
คู่มือ Excel Loader สำหรับใช้งาน ณ วันที่ 1 ต.ค. 2547 และไฟล์ข้อมูลเกี่ยวกับ Excel Loader ทั้งหมด (12 ต.ค. 2547)
User Manual FI เพิ่มเติม เรื่องตั้งเบิกโอนสิทธิ์ (4 ต.ค. 2547)