ประกาศถึงส่วนราชการ เรื่องการบันทึกเลขที่ Invoice ที่ช่องการอ้างอิงในเอกสารการตั้งเบิก (10 ก.พ. 2548)


           เรียน           ส่วนราชการทุกหน่วยงาน
           เรื่อง           การบันทึกเลขที่ invoice ที่ช่องการอ้างอิงในเอกสารการตั้งเบิกของส่วนราชการ
           อ้างถึง         เอกสารการตั้งเบิก ที่จ่ายตรง ให้บุคคลภายนอกของส่วนราชการ

                ในการบันทึกเอกสารการตั้งเบิก ที่จ่ายตรงให้บุคคลภายนอก ส่วนราชการจะต้องบันทึกในช่องการอ้างอิง
เป็น “เลขที่ใบกำกับสินค้า” (ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้-invoice ที่ส่วนราชการได้รับจากผู้ขาย) เท่านั้น

                 เนื่องจาก เมื่อกรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัด ทำการจ่ายเงินตรงผ่านเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายผ่าน
ระบบ GFMIS แล้ว ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกจะสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลการจ่ายชำระเงินดังกล่าวได้ทาง
Website
http://vendors.mygfmis.com โดยดูข้อมูลแยกตามเอกสารตั้งเบิกของแต่ละหน่วยเบิกจ่าย จากเลขที่
ใบกำกับสินค้าที่ส่วนราชการได้บันทึกในช่องการอ้างอิงนั่นเอง

                 ทั้งนี้ ในช่องการอ้างอิง (ทั้งใน Terminal และ Excel Loader) ส่วนราชการสามารถ Key เลขที่ใบแจ้งหนี้
ในช่องดังกล่าว ได้สูงสุด 16 หลัก ส่วนใน Terminal ส่วนราชการจะสามารถบันทึกเพิ่มเติมได้อีกในช่อง “ข้อความ”
โดยส่วนราชการสามารถ Key ข้อมูลอื่นๆ ได้ในกรณีที่ต้องการบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

                           ตัวอย่างหน้าจอที่ปรากฏในหน้าจอการบันทึกตั้งเบิก - ผ่าน Terminal


                           ตัวอย่างหน้าจอที่ปรากฏในหน้าจอการบันทึกตั้งเบิก - ผ่าน Excel Loader