การบันทึกรายการเงินประกันสัญญาผ่าน Excel Loader (ปรับปรุงใหม่ วันที่ 18 ก.พ. 2548) (18 ก.พ. 2548)


                เนื่องจากได้เคยมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ GFMIS ว่าการบันทึกเงินประกันสัญญา
– กรณีที่ไม่บันทึกเจ้าหนี้รายตัวในระบบ ให้บันทึกผ่าน Excel Loader โดยใช้แบบฟอร์ม บช.01 (บันทึกรับเงินประกัน
ใช้ประเภทเอกสาร RE – รับรายได้นอกงบประมาณนอก TR1 และบันทึกจ่ายคืนเงินประกันใช้ประเภทเอกสาร PP)
ซึ่งการบันทึกดังกล่าวจะรองรับเฉพาะเงินประกันสัญญาที่ไม่ต้องฝากคลัง คือเป็นการบันทึกเงินประกันโดยใช้แหล่ง
ของเงินเป็น 483XXXX เท่านั้น

                อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีส่วนราชการหลายหน่วยงานได้มีการบันทึกรับเงินประกันสัญญา ที่ต้องนำส่งเงิน
ประกันสัญญาดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากคลัง
(แหล่งของเงินจะเป็น 4826000) ดังนั้น ทางโครงการฯ จึงมีแนวทาง
การปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader ในการนำส่งเงินประกันเข้าบัญชีเงินฝากคลัง ตามคู่มือที่ดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

                แบบฟอร์มที่ใช้บันทึกมีดังนี้
                         บันทึกรับเงินประกัน ใช้แบบฟอร์ม นส.01
                         นำส่งเงินประกันสัญญา ใช้แบบฟอร์ม นส.02

                เมื่อครบกำหนดคืนเงินประกันสัญญา
                         บันทึกตั้งเบิกเงินประกัน ใช้แบบฟอร์ม ขบ.03
                         นำเงินที่ได้จากการตั้งเบิกไปคืนเจ้าหนี้ ใช้แบบฟอร์ม ขจ.01

                ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับส่วนราชการว่าจะบันทึกเงินประกันสัญญาเข้าบัญชีเงินฝากคลัง หรือเงินฝากธนาคาร-สถาบัน
การเงินของไทย โดยการบันทึกรายการเงินประกันสัญญาผ่าน Excel Loader จะต้องบันทึกเข้าบัญชีเงินประกันอื่นๆ
(รหัสบัญชีแยกประเภทเป็น 2112010199) และจะต้องมีทะเบียนคุมบัญชีเงินประกันอื่นๆ ภายในส่วนราชการเอง

                         การบันทึกรายการเงินประกันสัญญา
                         คู่มือเงินประกัน