ข้อควรระวังในการบันทึกรายการนำส่งเงินในระบบ GFMIS (23 มิ.ย. 2548)
 

           เนื่องจากในปัจจุบันยังมีรายการนำส่งเงินที่คงค้างกระทบยอดกับใบแจ้งยอดธนาคารอยู่ในระบบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกรณีที่รายการนำส่งเงินนั้นเป็นรายการนำส่งเงินนอกงบประมาณ ซึ่งหากรายการนำส่งเงินยังไม่สามารถกระทบยอดกับใบแจ้งยอดธนาคารได้ จะส่งผลให้ไม่สามารถผ่านรายการเอกสารปรับเงินฝากคลังได้ และทำให้พบว่าบัญชีเงินฝากคลังของส่วนราชการไม่ถูกปรับเพิ่มในระบบ

           ดังนั้น ทางโครงการฯ จึงสรุปข้อควรระวังในการบันทึกรายการนำส่งเงิน เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบันทึกรายการเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้เกิดการกระทบยอดรายการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

            ในการนำส่งเงิน ให้ส่วนราชการใช้ใบนำฝากเงินแบบ Barcode * ซึ่งมีรหัสศูนย์ต้นทุนของผู้นำส่งเงิน และใช้ใบรับเงินที่ได้รับจากธนาคารในการบันทึกรายการนำส่งเงินเข้าสู่ระบบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่างใบนำฝากเงินแบบ Barcode**)
            การบันทึกข้อมูลใบรับเงิน (Deposit Receipt) ลงในแบบฟอร์มใบนำส่งเงิน นส. 02
            การบันทึกข้อมูลใบรับเงิน (Deposit Receipt) บนหน้าจอการนำส่งเงินที่เครื่อง GFMIS Terminal
            ข้อควรระวังในการบันทึกรายการนำส่งเงินนอกงบประมาณแทนกันในเครื่อง GFMIS Terminal
            สรุปวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์ม Excel Loader ระบบรับและนำส่ง พร้อมคำสั่งงานในเครื่อง GFMIS Terminal

หมายเหตุ:
            * ยกเว้นกรมสรรพากร
           ** ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบนำฝากเงินแบบมีบาร์โค้ด (Pay-in Slip Barcode) ได้ที่เว็บไซต์ http://gfmisreport.mygfmis.com โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ http://mygfmis.gfmis.or.th โดยผ่านเครื่อง Terminal