การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายใน GFMIS (ฉบับปรับปรุง) (7 ก.ย. 2548)
 

          ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0409.7/ว.119 เรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ซึ่งรวมทุกกรณี โดยกรณีมีหนี้ผูกพันจากการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่าทรัพย์สิน ที่มีใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง หรือมีสัญญา ที่มีวงเงินครั้งหนึ่ง รายหนึ่งตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ขอให้ส่วนราชการทุกแห่ง ยกเว้น รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จัดทำ PO ในระบบด้วย โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีในกรณีต่างๆ ได้จาก “คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี” ตามรายการด้านล่าง ซึ่งจะมีแบบแจ้งและคู่มือการทำงานในกรณีต่างๆ แนบไว้

          • คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
          ซึ่งมีรายละเอียดของเอกสารแนบต่างๆ ดังนี้

                     เอกสารแนบ 1 แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินเหลื่อมปีสำหรับ PO (บส.01) มูลค่ารวมต่อใบน้อยกว่า 50,000 บาทแต่มีสัญญาครั้งหนึ่งรายหนึ่งตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
                     เอกสารแนบ 2 แบบแจ้งขอให้จัดทำเอกสารสำรองเงิน (ใบกันเงินในระบบ GFMIS)
                     เอกสารแนบ 3 แบบแจ้งขอให้จัดทำเอกสารสำรองเงินกรณีเบิกแทนกันแบบมีหนี้ผูกพัน (ใบกันเงินในระบบ GFMIS)
                     เอกสารแนบ 4 แบบแจ้งขอให้จัดทำเอกสารสำรองเงินกรณีเบิกแทนกันแบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ใบกันเงินในระบบ GFMIS)

          • คู่มือการจัดทำเอกสารสำรองเงินกันเหลื่อมปีในระบบ GFMIS
                     คู่มือการจัดทำเอกสารสำรองเงินกันเหลื่อมปีในระบบ GFMIS
                     คู่มือการสำรองเงินกันเหลื่อมปี
                     คู่มือการยกเลิกการกันเงินเหลื่อมปี
                     คู่มือการกันเงินเหลื่อมปีกรณีเบิกแทน
                     คู่มือการกรอกแบบแจ้งขอให้จัดทำเอกสารสำรองเงิน
                     คู่มือการกรอกแบบแจ้งขอให้จัดทำเอกสารสำรองเงินกรณีเบิกแทน

          • คู่มือ การระบุเงื่อนไขสำหรับการกันเงินเหลื่อมปีของ PO : มูลค่ารวมต่อ PO ในระบบ GFMIS 1 ฉบับน้อยกว่า 50,000 บาทแต่มีสัญญาครั้งหนึ่งรายหนึ่งตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
                     คู่มือการระบุเงื่อนไขกันเงิน-PO
                     คู่มือยกเลิกการระบุเงื่อนไขกันเงิน-PO