การตรวจสอบข้อมูลการสั่งโอนเงินในระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (http://vendors.mygfmis.com) (28 ก.ย. 2549)
 

           เนื่องจากในระหว่างนี้เป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2549 จึงมีปริมาณการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณข้อมูลการสั่งโอนเงินมีจำนวนมากจนไม่สามารถนำขึ้นแสดงเป็นรายงานในระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย ที่เว็บไซต์ http://vendors.mygfmis.com ได้ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีการจ่ายเงินในวันที่ 22 และ 25 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา

            สำนักงานกำกับระบบ GFMIS จึงขอความร่วมมือส่วนราชการโปรดแจ้งประชาสัมพันธ์กับผู้ขายหรือคู่สัญญาที่ตรวจสอบไม่พบข้อมูลที่มีการจ่ายเงินในวันที่ 22 และ 25 กันยายน 2549 ในระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย ที่เว็บไซต์ http://vendors.mygfmis.com ให้ตรวจสอบข้อมูลการสั่งโอนเงินจากระบบ GFMIS ได้ที่สำนักงานกำกับระบบ GFMIS ทำเนียบรัฐบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2629 9883 - 5

           ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลการสั่งจ่ายเงินของวันอื่นๆ ผู้ขายหรือคู่สัญญายังคงสามารถเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายผ่านทางเว็บไซต์ http://vendors.mygfmis.com ได้ตามปกติ