แนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการในการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวกับงบประมาณ 2549 พ. (ปรับปรุงใหม่วันที่ 7 ก.พ. 2550) (7 ก.พ. 2550)
 

          ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวกับงบประมาณ 2549 พ. และคู่มือที่เกี่ยวข้องได้ตามรายการด้านล่าง

         ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการในการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวกับงบประมาณ 2549 พ. (ปรับปรุง ณ วันที่ 16 ม.ค. 2550)
         คู่มือกระบวนงานการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน (สำหรับเอกสารตั้งเบิกที่ใช้งบประมาณ 2549 พ.) (ปรับปรุง ณ วันที่ 7 ก.พ. 2550)
         คู่มือการบันทึกบัญชีสำหรับการปรับหมวดรายจ่าย (J7) สำหรับรายการที่ใช้รหัสงบประมาณ 2549 พ.
         คู่มือการบันทึกรายการปรับปรุงของยอดงบประมาณติดลบที่รหัสงบประมาณ XXXXX99999999999
         คู่มือการบันทึกบัญชีล้างลูกหนี้เงินยืมที่ตั้งเบิกด้วยงบประมาณ 2549 พ.
         คู่มือการเรียกรายงานรหัสงบประมาณที่ติดลบ
         คู่มือการใช้งานรายงานผลการโอนยอดเบิกจ่ายตามรหัสงบประมาณ 2549 พ. ไปยังรหัสงบประมาณ 2550

          หมายเหตุ: สำหรับ "ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการในการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวกับงบประมาณ 2549 พ." และ "คู่มือกระบวนงานการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน (สำหรับเอกสารตั้งเบิกที่ใช้งบประมาณ 2549 พ.)" มีการปรับปรุงใหม่ในส่วนที่เป็นตัวอักษรสีแดง โดยในส่วนของ “คู่มือกระบวนงานการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน (สำหรับเอกสารตั้งเบิกที่ใช้งบประมาณ 2549 พ.)” ซึ่งปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 จะมีแนวทางการปฏิบัติและคู่บัญชีตามเดิม แต่มีการเพิ่มเติมในส่วนของคำอธิบายให้ชัดเจนขึ้น