ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการสำหรับส่วนราชการที่ไม่สามารถเบิกหักผลักส่งยอดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 พ. ไปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 ได้สำเร็จครบทุกรายการ (12 ม.ค. 2550)
 

          ขณะนี้ระบบ GFMIS เปิดให้ส่วนราชการทำรายการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 ได้แล้ว โดยระบบได้ดำเนินการเบิกหักผลักส่งยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางก่อน ไปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ให้โดยอัตโนมัติ แต่เนื่องจากยังมีบางส่วนราชการที่ไม่สามารถเบิกหักผลักส่งงบประมาณ 2549 พ. ไปงบประมาณ 2550 ได้สำเร็จครบทุกรายการ จึงขอให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ (หน่วยงานแม่) ดำเนินการดังนี้

          1. ตรวจสอบผลการเบิกหักผลักส่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จซึ่งจะค้างไว้ที่ Dummy Code โดยดูจาก “รายงานผลการโอนยอดเบิกจ่ายตามรหัสงบประมาณ 2549 พ. ไปยังรหัสงบประมาณ 2550” ตามคู่มือการใช้งานรายงานผลการโอนยอดเบิกจ่ายตามรหัสงบประมาณ 2549 พ. ไปยังรหัสงบประมาณ 2550 ที่ประกาศในเว็บไซต์ http://gfmisreport.mygfmis.com และ http://mygfmis เรื่อง “แนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการในการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวกับงบประมาณ 2549 พ.“

          2. ปรับปรุงรายการที่ไม่สำเร็จตามข้อ 1. โดยดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการในการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวกับงบประมาณ 2549 พ. ที่ประกาศใน Website http://gfmisreport.mygfmis.com และ http://mygfmis พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางที่รับผิดชอบหน่วยงานของท่านเพื่อ ดำเนินการอนุมัติการขอเบิกต่อไป

          3. สำหรับรายการที่ไม่ได้อยู่ใน Dummy Code ขอให้ดำเนินการตั้งเบิกได้ตามปกติ

          4. ขอให้ประสานงานกับหน่วยงานเบิกจ่ายของท่านที่อยู่ในส่วนภูมิภาคให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามปกติ ยกเว้นงบประมาณรายการที่ค้างอยู่ใน Dummy Code ข้างต้น