สรุปขั้นตอนการปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (J7_1 และ J7_2) สำหรับรายการที่เป็นการผลักส่งจากงบประมาณ 2549 พ. เป็นงบประมาณ 2550 (19 มี.ค. 2550)
 

          ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (J7_1 และ J7_2) สำหรับรายการที่เป็นการผลักส่งจากงบประมาณ 2549 พ. เป็นงบประมาณ 2550 พร้อมทั้งตัวอย่างของการทำรายการดังกล่าวได้จากลิงค์ด้านล่าง

          สรุปขั้นตอนการปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (J7_1 และ J7_2) สำหรับรายการที่เป็นการผลักส่งจากงบประมาณ 2549 พ. เป็นงบประมาณ 2550     
         ตัวอย่างขั้นตอนการปรับหมวดรายจ่ายข้ามหน่วยงาน (J7_1 และ J7_2) สำหรับรายการที่เป็นการผลักส่งจากงบประมาณ 2549 พ. เป็นงบประมาณ 2550