การปิดงวดบัญชีในปีงบประมาณ 2550 ในระบบ GFMIS (11 พ.ค. 2550)
 

          ด้วยปรากฏว่า ส่วนราชการหลายแห่งยังบันทึกข้อมูลหรือปรับปรุงแก้ไขรายการบัญชีไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถจัดทำรายงานการเงินส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินรวมของแผ่นดินของกรมบัญชีกลางที่ส่ง สตง. มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและถูกต้องเช่นเดียวกัน

          กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเร่งรัดให้ส่วนราชการได้มีการจัดทำบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถส่งรายงานการเงินให้ สตง. ตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงได้กำหนดมาตรการการปิดงวดบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามเอกสารแนบ

          หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ ว 113 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550