การปิดงวดบัญชีไตรมาส 4 (งวด 10 – 12) ปีงบประมาณ 2550 (1 พ.ย. 2550)
 

          กรมบัญชีกลางจะดำเนินการการปิดงวดบัญชีไตรมาส 4 (งวด 10 – 12) ปีงบประมาณ 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป หากมีรายการคงค้างให้ปรับปรุงในงวดบัญชีที่ 13 ปี 2550 กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบภายหลัง