ขอให้ส่วนราชการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบ Intranet Loader ก่อนรหัสผ่านหมดอายุ (3 ม.ค. 2551)
 

                    จขอให้ส่วนราชการในสังกัดของหน่วยงานดังต่อไปนี้ ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานในระบบ Intranet Loader ก่อนที่รหัสผ่านของท่านจะหมดอายุในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 1. กระทรวงคมนาคม 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. กระทรวงศึกษาธิการ 4. หน่วยงานอิสระอื่นของรัฐที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถศึกษาวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านได้จากประกาศในเว็บไซต์เดือนกรกฎาคม 2550 เรื่อง "คู่มือการนำส่งข้อมูล Excel ผ่านเครือข่าย Intranet (ระบบ Intranet Loader)" ตามลิงค์ด้านล่าง

          คู่มือการนำส่งข้อมูล Excel ผ่านเครือข่าย Intranet (ระบบ Intranet Loader)