การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS แบบใหม่ (22 ก.พ. 2551)
 

                    ด้วยกรมบัญชีกลางกำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS แบบใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ของส่วนราชการต่าง ๆ ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ระหว่างเวลา 08.00 - 14.30 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ A และ B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

          รายชื่อส่วนราชการที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินคงคลัง
          หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0404.4/04426 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2551