เอกสารสำรองเงิน SC ที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากเอกสารสำรองเงิน SB เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการเบิกแทน (ปรับปรุงครั้งที่ 10) (25 ก.พ. 2551)
 

                    จากการที่ส่วนราชการประสานงานมาทางกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงเอกสารสำรองเงิน SB ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เป็นเอกสารสำรองเงิน SC ของหน่วยงานผู้เบิกแทนนั้น หน่วยงานระบบ GFMIS ได้ดำเนินการสร้างเอกสารสำรองเงิน SC ดังกล่าวให้ใหม่แล้ว โดยมีรายละเอียดตามแนบ ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถนำเอกสารสำรองเงิน SC ดังกล่าวไปใช้ตามกระบวนการเบิกจ่ายได้ตามปกติ

          เอกสารสำรองเงิน SC ที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากเอกสารสำรองเงิน SB สำหรับใช้ในกระบวนการเบิกแทน