การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS (27 ก.พ. 2551)
 

                     ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ขึ้นใหม่ เพื่อให้ระบบสามารถบันทึกข้อมูลประเภทของเงินที่นำส่ง พร้อมกับการส่งเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีผลทำให้กระบวนการปฏิบัติงาน แบบเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนชื่อบัญชีได้ปรับเปลี่ยนใหม่ ทั้งนี้ หน่วยงานผู้เบิกต้องทำการกระทบยอดเงินที่นำส่งกับข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบครั้งแรก

เพื่อให้ส่วนราชการเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ส่วนราชการศึกษาวิธีการปฏิบัติจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ตามแนบ

          หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ ว 74 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2551