คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS สำหรับผู้ใช้ Excel Loader (28 ก.พ. 2551)
 

                     ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ขึ้นใหม่ จึงขอให้ส่วนราชการศึกษาวิธีการปฏิบัติจากคู่มือการปฎิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS สำหรับผู้ใช้ Excel Loader ตามแนบ

          1. คู่มือการบันทึกรายได้แผ่นดินและการนำส่งเงินเข้าเงินคงคลังผ่าน Excel Loader (ส่วนขยาย)
          2. คู่มือการบันทึกรายได้เงินนอกงบประมาณและการนำส่งเงินเข้าเงินคงคลังผ่าน Excel Loader (ส่วนขยาย)
          3. คู่มือการบันทึกรายได้แผ่นดินและการนำส่งเงินเข้าคลังแทนกันผ่าน Excel Loader (ส่วนขยาย)
          4. คู่มือการบันทึกรายได้เงินนอกงบประมาณและการนำส่งเงินเข้าเงินคงคลังแทนกันผ่าน Excel Loader (ส่วนขยาย)
          5. คู่มือการบันทึกนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนในงบประมาณ ผ่าน Excel Loader (ส่วนขยาย)
          6. คู่มือการบันทึกนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนนอกงบประมาณ ผ่าน Excel Loader (ส่วนขยาย)