คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS สำหรับผู้ใช้ GFMIS Terminal (28 ก.พ. 2551)
 

                   ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ขึ้นใหม่ จึงขอให้ส่วนราชการศึกษาวิธีการปฏิบัติจากคู่มือการปฎิบัติเกี่ยวกับระบบรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS สำหรับผู้ใช้ GFMIS Terminal ตามแนบ

           1. คู่มือการบันทึกรายได้แผ่นดินและการนำส่งเงินเข้าเงินคงคลัง (ส่วนขยาย)
          2. คู่มือการบันทึกเงินนอกงบประมาณที่นำฝากคลัง (ส่วนขยาย)
          3. คู่มือการบันทึกรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งเข้าคลังแทนกัน (ส่วนขยาย)
          4. คู่มือการบันทึกเงินนอกงบประมาณแทนส่วนราชการอื่น (ส่วนขยาย)
          5. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเช็คขัดข้อง (ส่วนขยาย)
          6. คู่มือการนำส่งเบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมาณ (ส่วนขยาย)
          7. คู่มือการนำส่งเบิกเกินส่งคืนเงินนอกงบประมาณ (ส่วนขยาย)