คู่มือการเรียกรายงานเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการยกยอด ณ ต้นปี (29 ก.พ.2551)
 

                  เมื่อส่วนราชการได้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยบันทึกในระบบ GFMIS และส่งรายละเอียดเอกสารให้กรมบัญชีกลาง ก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 119 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548) เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามรายการที่ได้ขอกันเงินฯ แล้ว ส่วนราชการสามารถตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุมัติจากรายงานเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการยกยอด ณ ต้นปี และสามารถนำมาเปรียบเทียบรายการหนังสือที่กรมบัญชีกลางอนุมัติว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่

ทั้งนี้ส่วนราชการสามารถเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบรายการดังกล่าวในระบบ GFMIS ได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกรมบัญชีกลาง 0 2273 9569 , 0 2271 0686-90 ต่อ 4802 , 4805 , 4809

          คู่มือการเรียกรายงานเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการยกยอด ณ ต้นปี (ZFMA 40)
          คู่มือการเรียกรายงานเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีการยกยอด ณ ต้นปี (ZFMC 30)