คู่มือกระบวนการการกระทบยอด (ส่วนขยาย) (29 ก.พ. 2551)
 

                 เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงใบนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร (Pay-in Slip) เป็นรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและจำนวนเงินที่นำฝากได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ส่วนราชการศึกษาวิธีการใช้งาน จากเอกสารแนบด้านล่าง

             อนึ่ง ในการใช้งานใบนำฝากเงินแบบใหม่ ขอให้ส่วนราชการทำการติดตั้งโปรแกรม IDAutomation_C128FontAdvantage ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนทำการดาวน์โหลดใบนำฝากเงิน ดังนี้

             1. ดาวน์โหลดโปรแกรม IDAutomation_C128FontAdvantage ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านรหัส Barcode ในใบนำฝากเงิน และทำการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวลงในเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ที่ไม่ใช่เครื่อง GFMIS Terminal
             2. เลือกดาวน์โหลดใบนำฝากเงินตามกระทรวง กรม และหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่ ตามลำดับ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://mygfmis (ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal) และเว็บไซต์ http://gfmisreport.mygfmis.com (ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป
          โปรแกรม IDAutomation_C128FontAdvantage
          วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม IDAutomation_C128FontAdvantage
          ตัวอย่างใบนำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร (Pay-in Slip) แบบใหม่