วิธีการตั้งค่า Internet Explorer เพื่อใช้งานระบบ Web Online (3 ก.พ. 2553)
 

    

        ส่วนราชการสามารถดำเนินการตั้งค่า Internet Explorer (IE) ด้วยตนเอง เพื่อใช้งานระบบ Web Online ได้ หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้
        1. กรณีเข้าใช้ระบบงาน Web Online ทาง Internet ผ่าน URL https://webonlineinter.gfmis.go.th แล้วค้างที่หน้าจอ “กำลังตรวจสอบ GFMIS TOKEN KEY” ดังรูปด้านล่าง ให้ดำเนินการตั้งค่า Internet Explorer (IE) ในส่วนของ Trusted site ตามขั้นตอนต่อไปนี้

รูปภาพแสดงหน้าจอ “กำลังตรวจสอบ GFMIS TOKEN KEY”

            1.1 ปิดหน้าจอที่กำลังเข้าใช้งานระบบ Web Online
            1.2 เปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) เพื่อทำการตั้งค่า
            1.3 คลิกที่ Tools -> คลิกที่ Internet Options ดังรูป
 
            1.4 คลิกที่ Security Tab -> คลิกที่ Trusted sites -> คลิกที่ปุ่ม Sites  ดังรูป

            1.5 จากนั้นพิมพ์ URL : https://*.gfmis.go.th ในช่อง Add this website to the zone ->คลิกที่ปุ่ม Add ->คลิกที่ปุ่ม OK หรือปุ่ม Close ดังรูป
    
            1.6 คลิกที่ปุ่ม OK ดังรูป เพื่อจบขั้นตอนการตั้งค่า Internet Explorer (IE) ในส่วนของ Trusted sites

        2. กรณีคลิกปุ่มจำลองการบันทึก ปุ่มค้นหา ปุ่มพิมพ์ใบสั่งซื้อ หรือปุ่มทำรายการอื่นๆ แล้วหน้าจอค้าง โดยไม่มี Pop-up แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ทั้งการเข้าใช้งานระบบ Web Online ทางเครื่อง GFMIS Terminal ผ่าน URL http://webonline  การเข้าใช้งานทาง Internet ผ่าน URL https://webonlineinter.gfmis.go.th และการเข้าใช้งานทาง Intranet ผ่าน URL https://webonlineintra.gfmis.go.th ให้ดำเนินการตั้งค่า Internet Explorer (IE) ในส่วนของ Pop-up Blocker ตามขั้นตอนต่อไปนี้
            2.1 ปิดหน้าจอที่กำลังเข้าใช้งานระบบ Web Online
            2.2 เปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) เพื่อทำการตั้งค่า
            2.3 คลิกที่ Tools ->คลิกที่ Internet Options ดังรูป

            2.4 คลิกที่ Privacy Tab -> คลิกที่ช่อง Check box ให้ขึ้นเครื่องหมายถูกหน้า Block pop-ups หรือ Turn on Pop-up Blocker -> คลิกที่ปุ่ม Settings ดังรูป

            2.5 จากนั้นพิมพ์ URL ของระบบ Web Online ในช่อง  Address of website to allow -> คลิกที่ปุ่ม Add -> คลิกที่ปุ่ม Close  
              2.5.1 กรณีเข้าใช้งานระบบ Web online ทาง Internet  ให้พิมพ์ URL https://webonlineinter.gfmis.go.th ดังรูป 

              2.5.2 กรณีเข้าใช้งานระบบ Web online ทาง Intranet  ให้พิมพ์ URL https://webonlineintra.gfmis.go.th ดังรูป

              2.5.3 กรณีเข้าใช้งานระบบ Web online ทางเครื่อง GFMIS Terminal  ให้พิมพ์ URL http://webonline  ดังรูป
   
            2.6 คลิกที่ปุ่ม OK ดังรูป  เพื่อจบขั้นตอนการตั้งค่า Internet Explorer (IE)  ในส่วนของ Pop-up Blocker