ประกาศสำหรับทุกส่วนราชการ เรื่องการปลดบล็อก P2 ของเอกสาร Interface ค่ารักษาพยาบาล
    (21 ม.ค. 2548)


           เรียน         ส่วนราชการทุกหน่วยงาน
           เรื่อง       L การปลดบล็อกเอกสาร Interface ค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตรงโรงพยาบาล
           อ้างอิงถึง  Lขั้นตอนการอนุมัติรายการขอเบิกสำหรับส่วนราชการ - ขั้นที่ 2 (P2) (สถานะ A เป็น B)
                       L  Transaction Code: ZPMTR_A

                  เนื่องด้วยขณะนี้ได้มีการ Interface เอกสารการตั้งเบิก ค่ารักษาพยาบาลของส่วนราชการเข้ามา
ในระบบ GFMIS ซึ่งค่ารักษาพยาบาลนั้นใช้วิธีการจ่ายชำระเงินเป็น F หมายถึง การจ่ายตรงจากเงินในงบประมาณ
ค่ารักษาพยาบาล (Payment Method = F )

                  เอกสารตั้งเบิกของส่วนราชการดังกล่าว เมื่อเข้ามาในระบบ จะมีการติดบล็อกในระบบเป็นสถานะ
A โดยอัตโนมัต
ซึ่งหน้าที่ของการปลดบล็อกจาก A เป็น B สำหรับกรณีค่ารักษาพยาบาลนั้น เป็นหน้าที่ของกลุ่ม
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง
โดยส่วนราชการไม่ต้องทำการปลดบล็อกใด ๆ ทั้งสิ้นกับ
เอกสารค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว
ซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้ทำเป็นหนังสือแจ้งส่วนราชการตั้งแต่เริ่มใช้ระบบแล้ว
แต่มีส่วนราชการบางแห่ง ได้ทำการปลดบล็อกให้เป็นการไม่อนุมัติ ซึ่งส่งผลให้การ Interface นั้นมีความผิดพลาด

                  ทางโครงการ GFMIS จึงทำการสร้างการระบุค่าอัตโนมัติ (Variance) โดยระบุวิธีการชำระเงินให้
ไม่เท่ากับ F เข้าไปใน Transaction Code ZPMTR_A เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนราชการผู้ทำการอนุมัติ P2
เรียกวิธีการชำระเงิน F มาประมวลผล

                  จากการสร้างค่าอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้หน้าจอภาพเริ่มต้นของ Transaction Code ZPMTR_A
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อย ดังเอกสารที่แนบมานี้ ส่วนกระบวนการอื่นๆ ในการปลดบล็อกเหมือนเดิม
ทุกอย่าง

                  ส่วนที่เปลี่ยนแปลงในหน้าจอภาพเริ่มต้นของ Transaction Code ZPMTR_A                  จึงเรียนมาเพื่อแจ้งส่วนราชการทราบ