การบันทึกตรวจรับในระบบพัสดุ (เฉพาะการบันทึกโดยตรงเข้าระบบ GFMIS) (22 ธ.ค. 2547)
 
          การบันทึกตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS หน่วยงานพัสดุจะสามารถทำรายการบันทึกรับในระบบได้ในเดือน
ปัจจุบัน แต่ถ้ามีรายการคงค้างการบันทึกตรวจรับในระบบ หน่วยงานพัสดุจะสามารถบันทึกรับย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน
ย้อนหลัง นับจากเดือนปฏิทินปัจจุบัน เช่น ปัจจุบัน อยู่ในเดือนปฎิทินของเดือนธันวาคม เพราะฉะนั้นหน่วยงานพัสดุ
จะสามารถบันทึกตรวจรับในระบบ GFMIS ได้ในเดือนปฏิทินปัจจุบัน คือ เดือนธันวาคม และ 1 เดือนย้อนหลัง
คือ เดือนพฤศจิกายน เท่านั้น โดยจะไม่สามารถบันทึกตรวจรับย้อนหลังในเดือนตุลาคมได้

          หมายเหตุ :
                - การบันทึกใบสั่งซื้อผ่านทาง Excel Loader ส่วนราชการไม่ต้องบันทึกตรวจรับในระบบพัสดุ
โดยสามารถบันทึกตั้งเบิกอ้างอิงใบสั่งซื้อได้
                - การบันทึกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS โดยตรงด้วย Smart Card ส่วนราชการต้องบันทึกตรวจรับ
ในระบบพัสดุก่อนทำการตั้งเบิก