การเปลี่ยนแปลงชื่อแบบฟอร์ม บส.01/1 เป็น บส.01-1 (24 มี.ค. 2548)


           ตามที่ทางโครงการฯ ได้ประกาศใช้งานแบบฟอร์ม บส.01/1 Version 1.0 เพื่อรองรับการบันทึก
รายการใบสั่งซื้อ/ จ้าง/ เช่า ที่มีจำนวนรายการในใบสั่งซื้อมากกว่า 15 รายการ แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดใน
การตั้งชื่อไฟล์เพื่อการนำส่งแบบฟอร์ม บส.01/1 โดยจะไม่สามารถใช้เครื่องหมาย "/" ในการกำหนดชื่อ
ไฟล์ได้ ดังนั้นจึงขอประกาศเปลี่ยนชื่อแบบฟอร์ม บส.01/1 เป็น บส.01-1 เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนด
ชื่อไฟล์ที่ต้องการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ (เช่น ในการนำส่งแบบฟอร์ม บส.01-1 สามารถกำหนดชื่อไฟล์เป็น
บส.01-125007000104803230001.zip ได้ เป็นต้น) ทั้งนี้ ส่วนราชการยังคงสามารถใช้แบบฟอร์ม
บส.01/1 เดิมในการกรอกข้อมูลและนำส่งแบบฟอร์มได้

           ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์ม บส.01-1 และ คู่มือการใช้งานแบบฟอร์ม บส.01-1
เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน