การกรอกข้อมูลกันเงินเหลื่อมปี และข้อมูลกันเงินเหลื่อมปี กรณีเบิกแทน ในแบบฟอร์ม Excel Loader
    (Update 30 ธ.ค. 2547 - เพิ่มรหัสกิจกรรมงบกลาง) (30 ธ.ค. 2547)
 


อ้างถึง
           1. แบบฟอร์ม Excel ขบ.01 ใบขอเบิกเงินที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อ ฯ
           2. แบบฟอร์ม Excel ขบ.02 ใบขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อ ฯ
           3. แบบฟอร์ม Excel ขบ.04 รายการขอเบิกเงินงบประมาณ (หน่วยงานอื่นเบิกแทน) ไม่อ้างใบสั่งซื้อ ฯ
           4. แบบฟอร์ม Excel บส.01 ใบสั่งซื้อ / จ้าง / เช่า

            การบันทึกรายการที่ใช้ เงินกันเหลื่อมปี และเงินกันเบิกแทน ผ่านระบบ Excel Loader ส่วนราชการจะต้อง
กรอกข้อมูลที่สัมพันธ์กับเลขที่เงินกัน ดังต่อไปนี้

           1. ใส่เลขที่เงินกัน ที่ได้จากระบบ GFMIS โดยหากเป็นเงินกันเหลื่อมปีจะมี 8 หลักและขึ้นต้นด้วยตัว C เสมอ
ส่วนเงินกันเบิกแทน จะมี 6 หลักและขึ้นต้นด้วยเลข 8 โดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบเลขที่กันได้โดยดูผ่าน internet โดยเข้าไปที่ http://gfmisreport.mygfmis.com

           2. ในช่องแหล่งของเงินในแบบฟอร์ม Excel ให้ใส่รหัสแหล่งของเงิน ตามข้อมูลที่ส่วนราชการได้ทำสำรองเงินไว้ ทั้งนี้
ข้อมูลที่ได้จาก http://gfmisreport.mygfmis.com ในงบบุคลากรและงบดำเนินงานจะเป็น ระดับงบรายจ่าย แต่ส่วนราชการ
จะต้องกรอกในช่องแหล่งของเงิน ในระดับ "หมวดรายจ่าย" เสมอ


            เช่น ได้ข้อมูลจาก http://gfmisreport.mygfmis.com มีแหล่งของเงินที่แจ้งไว้เป็นงบดำเนินงาน คือ 4711200
ซึ่งเป็นระดับ งบรายจ่าย ดังนั้น เมื่อส่วนราชการมากรอกข้อมูลใน Excel Loader จะต้องกรอกในระดับ หมวดรายจ่าย
คือ 4711210 (ค่าตอบแทน) หรือ 4711220 (ค่าใช้สอย) เป็นต้น โดยใช้ตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง หากส่วนราชการกรอกผิด
เป็น 4711200 จะเกิด ERROR ขึ้นที่ SAP LOG ว่า ไม่สามารถบันทึกรายการได้ที่งบดำเนินงาน

            ทั้งนี้ กรณีข้อมูลงบรายจ่ายเป็น งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ให้บันทึกแหล่งของเงินตามที่โครงการได้ให้
ข้อมูลไว้ใน http://gfmisreport.mygfmis.com

            3. ในช่องรหัสงบประมาณ จะต้องใช้รหัสงบประมาณ ที่มีแค่ 10 หลัก ตามข้อมูลที่ได้จาก http://gfmisreport.mygfmis.com
(ใช้เฉพาะในข้อมูลกันเงินเหลื่อมปีกรณีนี้เท่านั้น)

            4. ในช่องรหัสพื้นที่ จะต้องตรวจสอบเสมอว่าเป็น รหัสพื้นที่ ที่ตรงกับข้อมูลซึ่งทางโครงการ ฯ นำขึ้นให้ใน http://gfmisreport.mygfmis.com

            5. ให้ระบุกิจกรรมหลัก 14 หลัก ในกรณีที่กิจกรรมหลักของปีงบประมาณเก่า แตกต่าง จากกิจกรรมหลักของปีงบประมาณปัจจุบัน
( ปีงบประมาณ 2548) ให้ส่วนราชการเลือกใช้รหัสกิจกรรมซึ่งเป็นรหัสกิจกรรมหลักสำหรับบันทึกเงินกัน โดยสามารถ Download
ได้จากด้านล่าง

            ข้อมูลกันเงินเหลื่อมปี (กรณีเบิกแทน) สำหรับส่วนกลางที่ทางกรมบัญชีกลางส่งข้อมูลให้โครงการฯ
                     (สถานะข้อมูลถึง ณ วันที่ 30 พ.ย. 2547)


            ข้อมูลกันเงินเหลื่อมปีที่ทางกรมบัญชีกลางส่งข้อมูลให้โครงการฯ (สถานะข้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค.. 2547)

            รหัสกิจกรรมหลักสำหรับกรณีการกันเงินเหลื่อมปี (งบส่วนราชการ)

            รหัสกิจกรรมหลักสำหรับกรณีการกันเงินเหลื่อมปี (งบกลาง)

            คู่มือการสำรองเงินเพื่อเบิกแทนกัน

            คู่มือการเปลี่ยนข้อมูลยกยอดเงินกันให้สามารถเบิกแทน