เปิดใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบตามเงื่อนไข
                    ตรวจรับงานและให้เจ้าหนี้ส่งใบเสร็จรับเงินให้

         • การเบิกจ่าย

                    ทำการเบิกจ่ายในระบบด้วยเครื่อง Terminal หรือผ่านแบบฟอร์ม Excel Loader
                    ไม่มีการวางฎีกาขอเบิก
                    กรมบัญชีกลางทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีส่วนราชการหรือเจ้าหนี้ ด้วยวิธีการโอนเงิน
                       ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระบบตามวงเงินที่กรมบัญชีกลางโอนให้
                    วงเงินมากกว่า 500,000 บาท ใช้การโอนผ่านระบบบาทเนต
                    เท่ากับหรือต่ำกว่า 500,000 บาท ใช้การโอนผ่านระบบ SMART
                    ระยะเวลาการได้รับเงิน

          ทั้งนี้ผู้รับเงินจะได้รับเงินในวันถัดไปนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการจ่ายเงินสำหรับระบบบาทเนต และจะได้รับเงินในอีก 2 วัน
ถัดไปนับแต่วันที่กรมบัญชีกลางอนุมัติการจ่ายเงินสำหรับระบบ SMART

                    ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

           วงเงินมากกว่า 500,000 บาท ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 100 บาท และสำหรับส่วนราชการที่อยู่ในส่วนภูมิภาคจะต้องค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกในอัตรา 10,000 บาทละ 10 บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 850 บาท (ใช้วิธีการโอนเงินด้วยระบบบาทเนต)
วงเงินเท่ากับหรือต่ำกว่า 500,000 บาท ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 5.90 บาท (ใช้วิธีการโอนเงินด้วยระบบ SMART)

          • การนำเงินส่งคลัง

                    ทำรายการจัดเก็บและนำส่งรายได้ในระบบด้วยเครื่อง Terminal หรือผ่านแบบฟอร์ม Excel Loader
                    ไม่ต้องจัดทำใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (แบบ 4240) และใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ (แบบ 4242)
                    ส่วนราชการในส่วนกลางนำส่งที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อเข้าบัญชีสาขาย่อยกระทรวงการคลังในบัญชีของกรมบัญชีกลาง
                        เลขที่บัญชี 068-6-00228-8 แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
                   ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคให้นำส่งที่ธนาคารกรุงไทย ตามเดิมที่เคยปฏิบัติ

การปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547


         • รายการที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่วางฎีกาไว้และได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางแล้วแต่หน่วยงานยังไม่ได้นำเข้าสู่ระบบ
ให้บันทึกลงแบบฟอร์ม Excel แล้วส่งให้กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดตรวจสอบต่อไป เพื่อให้โครงการนำข้อมูลนั้น ๆ เข้าสู่ระบบแทน


         • การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน

                    กรณีหน่วยนำร่องเป็นเจ้าของงบประมาณ
                    เจ้าของงบประมาณ (หน่วยงานนำร่อง)
                       ไม่ต้องบันทึกคำขอเบิกเงินเข้าสู่ระบบ GFMIS แต่ให้บันทึกลงแบบฟอร์ม Excel และส่งให้กรมบัญชีกลาง
                       หรือคลังจังหวัดตรวจสอบต่อไป เพื่อให้โครงการนำข้อมูลนั้น ๆ เข้าสู่ระบบแทน
                    ผู้เบิกแทน (หน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานนำร่อง)
                       ให้วางฎีกาขอเบิกเงินจากคลังตามวิธีปฏิบัติปกติ (ซึ่งแตกต่างจาก GFMIS)
                    กรณีหน่วยนำร่องเป็นผู้เบิกแทน
                    เจ้าของงบประมาณ (หน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานนำร่อง)
                       นำส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินที่ได้รับจากผู้เบิกแทน (แบบ ขบ04) เข้าสู่ระบบ GFMIS
                    ผู้เบิกแทน (หน่วยงานนำร่อง)
                        ให้วางฎีกาขอเบิกเงินจากคลังตามปกติ และนำส่งคำขอเบิกเงิน (แบบ ขบ04) ให้กับเจ้าของงบประมาณ
                        เพื่อนำเข้าสู่ระบบ GFMIS โดยผ่านเครือข่าย Internet