กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม2561 ให้ อปท.ผ่านระบบ GFMIS (19 พฤศจิกายน 2561)
 

                             กกรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 งวดเดือนสิงหาคม 2561ผ่านระบบGFMIS ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับอปท. 77 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม.รวมทั้งสิ้น 7,852 อปท. รวมเป็นเงิน10,635,827,570.44 บาท

http://gfmisreport.gfmis.go.th/public/images/icon1.gif  ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนสิงหาคม 2561