ระบบ GFMIS เปิดระบบในวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2558 เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการโอนจัดสรรงบ (30 ก.ย. 2558)
 

  ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาค เนื่องจากในวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ระบบ GFMIS จะทำการยกยอดข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินฝากคลัง จึงเปิดระบบเฉพาะให้หน่วยงานสามารถดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาค ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ระบบ GFMIS จะเปิดให้หน่วยงานปฏิบัติงานในระบบได้ตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป