System

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายกุลเศขร์ ลิมปิยากร ผู้อำนวยการกองระบบการคลังภาครัฐ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด

โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมมิโด ถนนประดิพัทธิ์ กรุงเทพมหานคร

1 2 3 14