แผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังร่วมกับกรมบัญชีกลาง ได้มีการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) โดยมีการกำหนดแผนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้การขึ้นระบบ New GFMIS Thai ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานตอบแบบสำรวจ ภายในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามแนบ