รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้