ข้อมูลการเบิกหักผลักส่งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563 เพื่อชดใช้งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ได้จากรายละเอียดด้านล่าง

เมื่อบันทึกรายละเอียดการ Mapping ข้อมูลการเบิกจ่ายภายใต้รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหล่งเงิน และจำนวนเงิน ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เป็นรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว ขอให้นำส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง ผ่านทาง e-mail : GFMIS9@cgd.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ ให้แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการให้ติดต่อกลับไว้ใน e-mail ดังกล่าวด้วย