เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพิ่มเติม กรณีมีปัญหาการดำเนินการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS)

ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้หยุดการเดินทางหรือลดการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ เพื่อให้ลดความแออัดของระบบขนส่งมวลชน รวมถึงพิจารณาการทำงานที่บ้าน (Work at Home) นั้น

กรมบัญชีกลาง จึงกำหนดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพิ่มเติม (ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.00 น.) กรณีมี ปัญหาการดำเนินการในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ดังนี้