แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างต่อเนื่องของส่วนราชการ ผ่านระบบ VPN

ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้หยุดการเดินทางหรือลดการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพฯ เพื่อให้ลดความแออัดของระบบขนส่งมวลชน รวมถึงพิจารณาการทำงานที่บ้าน (Work  at Home) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสำนักงานได้ จึงกำหนดแผนการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง (Business  Continuity Plan : BCP) ของระบบ GFMIS สำหรับส่วนราชการ ดังนี้