แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 2

          กรมบัญชีกลางขอแจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 2 ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0414.2/021566 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้