ขยายเวลาการโอนกลับงบประมาณเบิกแทนกัน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน)

ตามที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค 0414.3/ว60 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ข้อ 2.3 การโอนกลับงบประมาณเบิกแทนกัน

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ได้ขยายการเปิดงวดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ให้หน่วยงานสามารถดำเนินการคืนงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563