หมายเลขโทรศัพท์ 0 2034 3335 สำหรับติดต่อ GFMIS Helpdesk เปิดทำการตามปกติ

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2034 3335 สำหรับติดต่อ GFMIS Helpdesk เปิดทำการตามปกติ ทั้งนี้ ขอแจ้งยกเลิกการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกหมายเลข ที่เปิดทำการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ส่วนราชการสามารถสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ GFMIS ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2034 3335 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น