โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้กับเทศบาลในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้กับเทศบาลในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้แทนจากกองกฎหมาย กองระบบการคลังภาครัฐ และกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์   ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563