เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานฯ

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) สำหรับเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และหน่วยงานอื่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 1

เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 2

เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 3